Οι δικηγόροι αρνούνται να εγκαταστήσουν μηχανήματα POS

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Οι δικηγόροι αρνούνται να εγκαταστήσουν μηχανήματα POS

Απρίλιος 21, 2017 - 19:00
13 σχόλια

Όπως είναι γνωστό, στις 13 Απριλίου 2017  το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε δελτίο τύπου σύμφωνα με το οποίο φέρεται να υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων που υποχρεούνται εντός 3 μηνών να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4446/2016.

Μεταξύ των αναφερόμενων κωδικών  αριθμών δραστηριότητας  συμπεριλαμβάνονται  οι νομικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 69.10).

Παρά το ότι αναζητήθηκε το σώμα της απόφασης και εστάλη σχετικό ερώτημα στην αρμόδια Υφυπουργό,  εντούτοις δεν εστάλη αρμοδίως από το Υπουργείο Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι για όσο χρόνο η Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  είναι ανυπόστατη,   καθώς η νόμιμη δημοσίευση αποτελεί όρο του υποστατού των κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

Είναι αυτονόητο ότι προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της διοικητικής πράξης θα πρέπει να λάβουμε γνώση του πλήρους κειμένου αυτής, και ιδίως του αναφερόμενου εξουσιοδοτικού ερείσματος καθώς και του περιεχομένου των ρυθμίσεων της.

Επισημαίνονται, προκαταρκτικώς, τα ακόλουθα νομικά ζητήματα που εγείρει η έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ σε ό,τι αφορά ειδικώς την υποχρεωτική υπαγωγή των δικηγόρων:

1.      Το άρθρο 65 παρ. 1 του νόμου 4446/ 2006 προβλέπει ότι «1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές, υποχρεούνται, εντός ορισμένης προθεσμίας και ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ), να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής».

Επομένως,  το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιορίζεται στις συναλλαγές με καταναλωτές. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αμφιβολία ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οι συναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του λήπτη της υπηρεσίας.

2.      Περαιτέρω, κατά την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών ο δικηγόρος έχει σχέση εντολής με τον εντολέα του. Ο λήπτης, δηλαδή, των νομικών υπηρεσιών  δεν είναι καταναλωτής και αντιστοίχως ο δικηγόρος κατά την παροχή των υπηρεσιών δεν είναι «προμηθευτής» εν τη εννοία της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών.

Για το λόγο αυτό έχει παγίως νομολογηθεί  ότι «η παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών, εκτιμώμενη τόσο από την πλευρά των σκοπών που επιδιώκει ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών, όσο και από την άποψη της ειδικής φύσης του δικηγορικού λειτουργήματος, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 2251/94 [περί προστασίας καταναλωτών], από τον οποίο και δεν καταργήθηκε η ειδική για τους δικηγόρους ρύθμιση της ευθύνης τους κατά το άρθρο 73 του ΕισΝ.Κ.Πολ.Δ.» (ΑΠ Ολ. 19/1999).

Συνεπώς, είναι αμφίβολο εάν οι δικηγόροι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 65 του νόμου 4446/2016,  και εντεύθεν εάν η υπαγωγή των νομικών υπηρεσιών στην Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι νόμιμη ή όχι.

3.      Περαιτέρω, στο μέτρο που προβλέπεται η δυνατότητα παροχής δικηγορικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια, ελευθέρως και ακωλύτως,  στο μέτρο δηλαδή που οι δικηγορικές υπηρεσίες παρέχονται νομίμως εκτός της επαγγελματικής έδρας (δικηγορικού γραφείου), είναι αμφίβολο εάν η απόφαση είναι εφαρμόσιμη ειδικώς στην περίπτωση της παροχής δικηγορικών υπηρεσιών.

4.      Επιπροσθέτως, η πρόβλεψη της κατάρτισης υποχρεωτικής, αμφοτεροβαρούς, επαχθούς, σύμβασης με αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (άρθρο 65 παρ. 2 ν. 4446/2016),  η οποία συνεπάγεται κόστος για τον δικηγόρο («δικαιούχο πληρωμής»),  είναι αμφίβολο  εάν συνάδει με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας,  υπό την ειδικότερη εκδοχή της αρνητικής  συμβατικής ελευθερίας,  δηλαδή της ευχέρειας του κοινωνού να μην συμβάλλεται εφόσον δεν το επιθυμεί (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.).

5.      Ακόμη κι αν ήθελε υποτεθεί ότι, κατά το Υπουργείο Οικονομικών,  η κάμψη της συμβατικής ελευθερίας αποβλέπει στον περιορισμό της απόκρυψης φορολογικής ύλης -για την οποία δεν παρέχονται τεκμηριωμένα στοιχεία-, το εν λόγω μέτρο παρίσταται δυσανάλογο,  ήτοι υπέρμετρα επαχθές και αντίθετο στο άρθρο 25 Συντ., καθώς θα έπρεπε να έχουν προηγουμένως προκριθεί άλλες εναλλακτικές επιλογές, όπως η παροχή κινήτρων σε όσους επιλέγουν την τοποθέτηση POS.

6.       Τέλος, η παροχή δικηγορικών  υπηρεσιών συναρτάται αρρήκτως με το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας των πολιτών που έχει συνταγματική θεμελίωση (άρθρο 20 παρ. 1 Συντ.). Η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των δικηγόρων με τους εντολείς τους,  το οποίο θα αναγκαστούν να μετακυλίσουν τους τελευταίους, έχει ως συνέπεια αδικαιολόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δυσχέρανση της πρόσβασης στην δικαιοσύνη  για τους πολίτες. Μάλιστα, η τοποθέτηση μέσου πληρωμής με κάρτα επιβαρύνει με παγίως καταβαλλόμενο ποσό  τον δικηγόρο (μηνιαίως),  με αποτέλεσμα η μετακύλιση του κόστους να γίνεται σε όλους τους εντολείς του, ακόμη δηλαδή και σε αυτούς που δεν επιλέγουν να πληρώσουν με τη χρήση κάρτας.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόσθετο κόστος, λόγω της χρήσης POS, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές μέγεθος, αλλά αθροιστικώς με όλες τις υπόλοιπες χρηματικές επιβαρύνσεις, που έχουν αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια για την πρόσβαση στην δικαιοσύνη.

Εξάλλου, οι δικηγόροι  για την διεκπεραίωση της εντολής, λαμβάνουν συχνά από τους εντολείς τους χρηματικά ποσά για την κάλυψη εξόδων (και όχι ως αμοιβή), τα οποία δεν νοείται να επιβαρύνονται με την παροχή προμήθειας προς τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Κατόπιν αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας δηλώνει την αντίθεσή της με την καθιέρωση υποχρεωτικής τοποθέτησης POS και αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα από τους δικηγόρους, και επιφυλάσσεται να προσφύγει δικαστικά προς τον σκοπό ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Δελτίο Τύπου

Ειδήσεις: 

13 Σχόλια

Με νομικές σοφιστείες και ακροβατικές πιρουέττες ως επιχειρήματα, οι Δικηγόροι προσπαθούν να διατηρήσουν και να νομιμοποιήσουν το δικαίωμα τους στη φοροδιαφυγή. Ξεχνούν όμως ότι και με το POS μπορούν να κλέβουν όσο θέλουν και τους τρόπους τους γνωρίζουν, αλλά διεκδικούν καιτυπικά την πλήρη ασυδοσία. Στο κάτω κάτω όλοι ίδιοι είμαστε; Ας πληρώνουν τα κορόϊδα....

Από πότε το να δέχεσαι μετρητά είναι "δικαίωμα στην φοροδιαφυγή". Από πότε το να θες να γλιτώσεις τις προμήθειες της τράπεζας ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΥ είναι φοροδιαφυγή; Από πότε το να γλιτώσεις να πληρώσεις μηχανάκια POS (και την ετήσια συνδρομή τους) είναι φοροδιαφυγή; Και αυτά που λέω ισχύουν για όλους, όχι μόνο για τους δικηγόρους.

ή όλοι ή κανένας με POS, ή όλοι είναι ίσοι ή ΟΧΙ .Δεν μπορεί να πληρώνουν πάντα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

πωπωπωπωπω ξεφτίλα από τη συντεχνία του κινήματος της γραβάτας! ΕΙΜΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔ. ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ. ΤΕΡΜΑ

Να πιέσουν άμα θέλουν τις τράπεζες να αλλάξουν τακτική. Αύριο αυτοί οι ίδιοι αιώνια φοροφυγάδες θα φωνάζουν τάχα για τα ανεπαρκή σχολεία και νοσοκομεία, για τα οποία όμβως πληρώνουν 40 χρόνια οι ίδιοι και οι ίδιοι μισθωτοί

@16:17 Εισαι απολυτως σωστος φιλε, αλλα ο καθε συν σχολιαστης αρχιζει και πεταει τη δικη του εξυπναδα και δε βλεπει την ουσια του προβληματος! Γνωριζετε οτι οι τραπεζες παρανομουν επιβαλλοντας λυστρικα χαρατσια με τις χρεωσεις στα POS και δεν εφαρμοζουν την Ευρωπαικη κοινοτικη οδηγια 751/2015 αρθρο 3 & 4 με εφαρμογη απο τον οκτωβριο του 2015? Γιατι δεχεστε χρεωσεις 0.8% ή 1% ή και 1.2% ,οταν ο νομος υποδεικνυει ως μεγιστο το 0.3% ?

Σεβασμός στους Νόμους κ.κ. εντεταλμένοι για την εφαρμογή τους. Όχι μόνο οι μισθωτοί του δημοσίου & ιδιωτικού τομέα αλλά & οι συνταξιούχοι να πληρώνουν το μάρμαρο συνέχεια....

Θά πρέπει επιτέλους η πολιτεία να φροντίσει να βρεθεί κάποιος τρόπος για να πληρώνουν όλοι τους φόρους τους. Να μην μπορεί να ξεφύγει κανένας, είτε είναι δικηγόρος, είτε είναι γιατρός που δεν κόβει απόδειξη ή παίρνει φακελάκι, είτε είναι υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος. Μεγάλο πάρτυ συνεχίζει και γίνεται με την φοροδιαφυγή και την πληρώνουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

Εμβρόντητοι οι στυλοβάτες της οικονομικής ελίτ της χωράς βλέπουν οι συμφωνίες δεκαετιών να αθετούνται! Αγαπητοί φοροφυγάδες δεν αντιληφθήκατε νωρίς το μέγεθος της καταστροφής της Ελληνικής οικονομίας. Ελπίζατε πως και αυτή τη φορά θα πέσετε στα μαλακά. Αργά καταλάβατε πως εδώ είναι Ελλάδα και κουμάντο κάνουν οι δανειστές και οι Τραπεζίτες. Ζόρικο πράμα να σε έχουν στην απέξω, ιδίως όταν έχεις συνηθίσει τόσα χρονιά να την σκαπουλάρεις ε; Και μην κοροϊδεύετε τους εαυτούς σας πως αν ήταν άλλη κυβέρνηση δεν θα σας άγγιζαν, οι δανειστές πιέζουν, θέλουν τα λεφτά τους!!!

Άσε ρε, μας μιλάνε οι μισθωτοί και συνταξιούχοι για ισότητα. Όταν αυτοί έχουν αφορολόγητο όριο ενώ κανένας ελ.επαλ. δεν έχει. Όταν αυτοί τους πληρώνουν οι εργοδότες τους τις ασφαλιστικές εισφορές ενώ οι ελ.επαγ. πληρώνουν από την τσέπη τους και μάλιστα με βάση υπολογισμού έσοδα του 2015(2 έτη πίσω). Όταν αυτοί δεν πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος. Όταν για να διαφυλαχθούν οι συντάξεις τους γίναμε μπίλιες με τους ευρωπαίους και υπογράψαμε καινούργια μνημόνια.

@21:24 ο σεβασμός στους Νόμους προϋποθέτει ότι αυτοί σέβονται το Σύνταγμα. Ο σεβασμός στις ΚΥΑ προϋποθέτει ότι αυτές έχουν εκδοθεί μέσα στα όρια του νόμου που τις προβλέπει, με την διαδικασία που προβλέπεται και δεν είναι αντίθετες σε άλλο νόμο ή το Σύνταγμα.

Όποιος νομίζει ότι με το POS πολεμάς την φοροδιαφυγή απλά είναι άσχετος. Από εκεί και πέρα πράγματι οι προμήθειες των τραπεζών είναι εξωφρενικά ψηλές. 1% προμήθεια επί του τζίρου είναι εξωφρενικό ποσοστό. Από την στιγμή που ο ιδιώτης έχει κίνητρο να μην κόψει απόδειξη γιατί θα του γίνει έκπτωση στην ζητούμενη αμοιβή, η φοροδιαφυγή θα συνεχίσει να υφίσταται. Να μπουν POS παντού, να χαμηλώσουν κατά πολύ οι προμήθειες των τραπεζών, αλλά όπως και να έχει η φοροδιαφυγή θα συνεχίσει να υπάρχει γιατί είναι εξοντωτικοί οι φόροι.

Παύλε, έτσι την πολεμάς; τι λές; http://www.enikonomia.gr/my-money/150493,i-eforia-xeskonizei-1280000-afm-apo-to-2002-xekinoun-oi-elenchoi.html

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.