Τατούλης
symvolo

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Υπολογιστών»

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Υπολογιστών»

Ιούλιος 13, 2019 - 18:34
0 σχόλια

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 25/02.07.2019 Απόφαση της 86ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, ανακοινώνει στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Π.Μ.Σ. Επιστήμη Υπολογιστών» (Κ.Α. 0386), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου με αντικείμενο: «Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. “Επιστήμη Υπολογιστών”, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

Χρονική Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 25/07/2019, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα «Υπόδειγμα αίτησης».
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άρρενες υποψηφίους)
6. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. Η επαγγελματική εμπειρία πιστοποιείται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
ii. Συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή αναγγελία πρόσληψης στην επιθεώρηση εργασίας.
iii. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομισθείσες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα
iv. Βεβαιώσεις εργοδοτών (προαιρετικά). Οι βεβαιώσεις εργοδοτών δεν θα γίνονται δεκτές, εάν δεν συνοδεύονται με ένα από τα προηγούμενα έγγραφα.
7. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα συνεκτιμώμενα επιπρόσθετα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
8. Συστατικές επιστολές ή άλλα συνηγορούντα στοιχεία, που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος.

Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα οριζόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ
22 131 Τρίπολη.
(Υπ’ όψιν: κας Παρασκευής Παπαηλίου)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. Επιστήμη Υπολογιστών» (Κ.Α. 0386), με αντικείμενο: «Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. “Επιστήμη Υπολογιστών”, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.