Ενίσχυση μακροχρόνιων ανέργων από τον ΟΑΕΔ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ενίσχυση μακροχρόνιων ανέργων από τον ΟΑΕΔ

Αύγουστος 24, 2010 - 01:50

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση του ΟΑΕΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

«Κόκκινο» έχει χτυπήσει η ανεργία και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Σήμερα, οι «Αρκαδικές Ειδήσεις» θα αναφερθούν στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος στους μακροχρόνια άνεργους.

Η χορήγηση του επιδόματος γίνεται προκείμενου να υποβοηθηθεί η ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας, να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τους, να προληφθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός και να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή.

«Κόκκινο» έχει χτυπήσει η ανεργία και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Σήμερα, οι «Αρκαδικές Ειδήσεις» θα αναφερθούν στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος στους μακροχρόνια άνεργους.
Η χορήγηση του επιδόματος γίνεται προκείμενου να υποβοηθηθεί η ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας, να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τους, να προληφθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός και να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι απόληψης του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Ηλικία από 45 μέχρι 65 ετών.
Ως ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου του επιδόματος λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του 45ου έτους της ηλικίας του και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 65ου έτους του δικαιούχου η 31η Δεκεμβρίου του έτους της συμπλήρωσης.
Δηλαδή για το έτος 2002 δικαιούχοι είναι όσοι γεννήθηκαν μέχρι και την 31/12/57 και δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Η συμπλήρωση του 65ου έτους συνεπάγεται την διακοπή της καταβολής του επιδόματος στο δικαιούχο.
2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.
Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει κατά το παρελθόν 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις).
ΠΡΟΣΟΧΗ δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών .
3. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα ποια χρονική περίοδο έλαβαν την δωδεκάμηνη τακτική επιδότηση.
Αν π.χ. ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επίδομα ανεργίας 12μηνης διάρκειας που έληξε την 05/12/1998 και υποβάλει αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργου την 15/05/2003, θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 16/5/2002 έως 15/5/2003 να αποδεικνύεται η κατάσταση της διαρκούς (ανά μήνα) 12μηνης διάρκειας ανεργίας του.
4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 5.000 ΕΥΡΩ.
Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 587 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο.
Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6.174 (5.000 + 587 + 587 = 6.174) ΕΥΡΩ

Σημείωση : Οικογενειακό εισόδημα θεωρούμε το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο του ίδιου και της οικογενείας του (συζύγου και ανηλίκων τέκνων).
Δεν προσμετράτε στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για την χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .
Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Ε. ΎΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.
Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ.: Η αύξηση του ύψους του επιδόματος καταλαμβάνει όλους όσους λαμβάνουν το επίδομα αυτό, από 14/4/2003 (ημέρα δημοσίευσης της σχετικής Υ.Α) και εξής.
Έτσι π.χ. στον μακροχρόνιο άνεργο, του οποίου έχει εγκριθεί η χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργου από 15/10/2002 έως 14/10/2003, θα αναπροσαρμοστεί αυξημένο επίδομα (200 ευρώ μηνιαίως) για το διάστημα από 14/4/2003 ως και το τέλος της επιδότησης.
Κατά τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής θα ληφθεί υπόψη ότι κάθε μήνας έχει 30 ημέρες (και όχι 25 όπως συμβαίνει στην τακτική επιδότηση ανεργίας.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του δικαιούχου.
(Συνημμένα αποστέλλεται έντυπο Αίτησης που θα συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο με την βοήθεια του αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ανεργίας για το πέραν τη τακτικής επιδότησης χρονικό διάστημα.
Από το δελτίο θα πρέπει να προκύπτει η διαρκής (ανανεούμενη κατά μήνα) κατάσταση ανεργίας, στο τελευταίο πριν την αίτηση 12μηνο.
Κατά τον υπολογισμό της αδιάλειπτης κατάστασης ανεργίας θα λαμβάνεται υπόψη και το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης, αν αυτό η μέρος αυτού εμπίπτει στο τελευταίο 12μηνο.
Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση δελτίου, θα προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ από την οποία θα προκύπτει η δηλούμενη από τον αιτούντα, στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, κατάσταση διαρκούς ανεργίας του ( ανά μήνα ).
3. Βεβαίωση της Τοπικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης και ότι η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας έχει εξαντληθεί.
Σε περίπτωση που η ίδια Υπηρεσία έχει χορηγήσει την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας, η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, αλλά τίθεται σαφής ένδειξη στο έντυπο της απόφασης Διευθυντή, αντίγραφο της οποίας θα μπει στο φάκελο, ότι χορηγήθηκε το επίδομα μακροχρονίως ανέργου.
4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και ότι δεν είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του. Στην υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση που η καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος συνεχίζεται και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος ο δικαιούχος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το ετήσιο του προηγούμενου οικονομικού έτους εισόδημα του δεν υπερέβη το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του
Στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση. Όσοι εκ των δικαιούχων είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να προσκομίζουν και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης αμέσως μετά την υποβολή της στη Δ.Ο.Υ.
5. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία βεβαιώνεται :
α) ότι ο αιτών δεν συμμετέχει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, δεόντως επικυρωμένο,
β) ότι δεν λαμβάνει επίδομα από άλλη Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και
γ) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στα στοιχεία που δήλωσε υπευθύνως.
6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
7. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται στις Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας των.

Πηγή:Αρκαδικές Ειδήσεις

Ειδήσεις: