Τατούλης
symvolo

«Ανασυγκρότηση για το Δήμο Τρίπολης»: Προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών ζωής

«Ανασυγκρότηση για το Δήμο Τρίπολης»: Προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών ζωής

Μάιος 16, 2019 - 08:39
1 σχόλια

Γενικά

Το σημερινό ενεργειακό μοντέλο οδηγεί τις περισσότερες φορές σε ανεξέλεγκτη κατανάλωση της ενέργειας, στην ταχεία εξάντληση των ενεργειακών πόρων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Με τα δεδομένα αυτά αναγνωρίζεται πλέον η ανάγκη ενός νέου τρόπου διαχείρισής της. Οι προσπάθειες πρέπει όχι μόνο να ενταθούν, αλλά και να συγκλίνουν προς τον περιορισμό της αλόγιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Το νέο αυτό μοντέλο διαχείρισης θα πρέπει να στηρίζεται στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, στην εξοικονόμηση της ενέργειας, αλλά και στην ενεργό προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας, που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ενέργεια, από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, θεωρείται η αιολική, ηλιακή, αερο-θερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και από βιομάζα, από τα εκ λυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια.

1. Πρωταρχικά πλεονεκτήματα από τη χρήση των ΑΠΕ:

1α. Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα.

1β. Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα.

1γ. Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.

1δ. Είναι ευέλικτες εφαρμογές, που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας αλλά και για τη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις.

1ε. Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει πολύ μεγάλο χρόνο ζωής.

1στ. Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις .

2 Ο Δήμος ως καταναλωτής και υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών

2α. Η ενεργειακή διαχείριση

Εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και χρηματικών πόρων.

Ένα δεύτερο μέτρο, που θα βοηθούσε στην αποτελεσματικότερη ενεργειακή διαχείριση, είναι η δημιουργία ενός δικτύου στελεχών για την προ-ώθηση βιώσιμης ενεργειακής διαχείρισης στους ΟΤΑ. Τα στελέχη αυτά θα έχουν ως αντικείμενο την υποστήριξη και παρακολούθηση της ενεργειακής πολιτικής των ΟΤΑ, τη διάχυση τεχνογνωσίας, αλλά και τη μεταφορά – επίλυση προβλημάτων.

2β. Ενεργειακή απόδοση δημοτικών κτηρίων

Μεγάλο μέρος των κτηρίων, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τρίπολης, αποτελούν περιουσία του. Ταυτόχρονα όμως είναι και από τους βασικούς καταναλωτές ενέργειας, που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, ηλεκτροφωτισμό και άλλες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό η μέτρηση και ο έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια αυτά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του Δήμου.

Θέρμανση Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων, μέσω Αντλιών Θερμότητας, με τη χρήση ρεύματος που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Δήμου Τρίπολης.

Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια μόνο για την κίνηση των μηχανικών τους μερών. Μπορούμε έτσι να θεωρήσουμε πως, αντίθετα με τα συμβατικά συστήματα, χρειάζονται 25% ενέργεια, ενώ το υπόλοιπο 75% το παίρνουν από το περιβάλλον. Αυτή η ιδιαιτερότητα επιφέρει ένα πλήθος ωφελειών για τους χρήστες αυτής της τεχνολογίας.

Το βασικότερο πλεονέκτημα των αντλιών θερμότητας είναι ο αυξημένος συντελεστής απόδοσης (COP, δηλ. ο λόγος της αντλούμενης θερμικής ενέργειας προς την απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια, έως 4), που πρακτικά σημαίνει ότι καταναλώνοντας 1kW παράγονται έως και 4kW χρηστικής ενέργειας, κάτι το οποίο συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση.

Σημαντικά πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας είναι η αθόρυβη λειτουργία τους καθώς και το μικρό μέγεθος των μονάδων. Επιπλέον η λειτουργία των αντλιών δεν επηρεάζεται από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο οικολογικό κομμάτι τώρα, οι αντλίες στη λειτουργία τους είναι φιλικές προς το περιβάλλον και έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Αυτοματοποίηση Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων μέσω BUS ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΝΧ

Το σύστημα BUS KNX αποτελεί τη βάση για τον ολοκληρωμένο έλεγχο κάθε Δημοτικής Κτηριακής Εγκατάστασης με κεντρική ιδέα τον ολιστικό έλεγχο και αυτοματισμό των λειτουργιών.

Ο συνδυαστικός έλεγχος του φωτισμού, της θέρμανσης, της ψύξης αλλά και των μηχανισμών σκίασης σε ένα συνολικό σύστημα αυτοματισμού, οδηγεί στον πλήρη ενεργειακό τους έλεγχο. Συνεπώς, εφόσον κάθε λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατά 40% τουλάχιστον.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τον αποτελεσματικό συντονισμό των συστημάτων αφορούν στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των χρηστών. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας των ανθρώπων, έπειτα από κατάλληλο προγραμματισμό του συστήματος, συνοδεύεται από εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ τα έξυπνα συστήματα είναι δυνατό να εξασφαλίσουν ασφαλέστερες συνθήκες χρήσης των χώρων ενός κτηρίου.

Με τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων προσφέρεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15 -20% για θέρμανση, ψύξη και αερισμό, ενώ για το φωτισμό η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει και το 50-60%. Έτσι θα επιτευχθεί μείωση του ενεργειακού κόστους και συνεπώς χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης περικοπής φορτίων και διαχείρισης φορτίων αιχμής, που επιβαρύνουν το ενεργειακό κόστος. Ενώ σημαντική θα είναι η βελτίωση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ειδικά του χώρου εργασίας.

2γ. Δημοτικός φωτισμός

Τα έξοδα και η κατανάλωση ενέργειας για τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Τρίπολης είναι μεγάλα. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων μέσω:

της σωστής συντήρησης του δικτύου

της «έξυπνης» διαχείρισής του περιλαμβανομένης και της εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού, όπου αυτό είναι δυνατό.

της χρήσης λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, όπως είναι οι λάμπες φθορίου.

φωτιστικών με αισθητήρες κίνησης, που ενεργοποιούν το μηχανισμό, μόνο όταν υπάρχει κίνηση, και για το χρόνο που καθορίζει ο χρήστης, και τέλος

της ορθολογικότερης χρήσης ενέργειας, κάτι που θα ωφελήσει και η πιθανή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών, που επιτρέπουν την άμεση μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Αντικατάσταση του παλαιού δικτύου οδοφωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας τύπου LED σε όλο το Δήμο Τρίπολης

Με στόχο την ενεργειακή και οικονομική εξοικονόμηση, την ποιοτική αναβάθμιση αλλά και την ποιότητα και απόδοση του δημοτικού φωτισμού προτείνεται η αντικατάσταση του δικτύου οδοφωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας τύπου LED μέσω των οποίων θα καταναλώνεται έως και 60% λιγότερη ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Δήμου Τρίπολης.

φωτισμός LED είναι εντυπωσιακά αποδοτικότερος, πολύ πιο οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον σε σχέση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, αλλά και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Με την αντικατάσταση του φωτισμού πραγματοποιείται εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 60 %, η οποία οδηγεί σε εξοικονόμηση σημαντικών πόρων που πληρώνει ετησίως ο Δήμος Τρίπολης σε τιμολόγια οδοφωτισμού.

Ταυτόχρονα θα έχουμε ραγδαία μείωση και του ετήσιου κόστους συντήρησης, λόγω της τεχνολογίας της οποίας η διάρκεια ζωής φτάνει τα 10 έτη, καθώς και μείωση βλαβών και χρόνου αποκατάστασης.

Πέρα από το κόστος, ο εκσυγχρονισμός του οδοφωτισμού, μέσω της βελτίωσης των ποιοτικών και ποσοτικών φωτομετρικών μεγεθών, θα αναδείξει το νυχτερινό αστικό φυσικό περιβάλλον, στο οποίο οι πεζοί και τα μέσα μεταφοράς θα κινούνται με περισσότερη άνεση και ασφάλεια.

Ολοκληρωμένος στόχος η εξοικονόμηση της ενέργειας να επιφέρει οικονομικό όφελος, από τη λειτουργία των νέων σωμάτων, που θα δύναται να επενδυθεί σε αναπτυξιακούς στόχους. Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού με ποιοτική και αισθητική αναβάθμισή του, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και απόδοση με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα για το Δήμο της Τρίπολης.

2δ. Τοπικές Δημόσιες Προμήθειες

Η εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων δεν θα επιτευχθεί μόνο με τις παρεμβάσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει ο Δήμος, όσον αφορά στα δημοτικά κτήρια ή στον εξοπλισμό του, αντίθετα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η επιλογή συμβολαίων αγοράς προϊόντων με ενεργειακές προδιαγραφές, ανάμεσα στις οποίες μπορεί να είναι και η απαίτηση της μεγαλύτερης δυνατής ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Η δημιουργία των προδιαγραφών για τις «πράσινες» προμήθειες του Δήμου Τρίπολης θα αποτελούσε ένα πρώτο πολύ αποτελεσματικό βήμα

Στροφή προς τις πράσινες τοπικές δημόσιες προμήθειες

Γενικότερα το πρασίνισμα της επενδυτικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς του Δήμου Τρίπο-λης μπορεί να δημιουργήσει τόσο άμεσα αποτελέ-σματα, στη μείωση για παράδειγμα της κατανάλω-σης της ενέργειας, όσο και έμμεσα αποτελέσματα, στη δημιουργία δηλαδή λιγότερων απορριμμάτων, άρα και στην ανάγκη κατανάλωσης λιγότερης ενέργειας, χώρου, υδατικών πόρων και ατμόσφαι-ρας για τη διαχείρισή τους.

2ε. Δημοτικά οχήματα και μέσα μεταφοράς

Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών αντιστοιχεί σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Για το λόγο αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι μεταφορές είναι ένας τομέας στον οποίον ο Δήμος Τρίπολης μπορεί και πρέπει να επέμβει στην προσπάθειά του να λάβει μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στα πλαίσια ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στον ενεργειακό σχεδιασμό των μεταφορών θα πρέπει να προχωρήσει σε τακτικό και ουσιαστικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων, στον ορθολογικό προγραμματισμό κίνησής τους, ακόμη και στον εκσυγχρονισμό του στόλου του, ώστε να περιορίσει τη χρήση οχημάτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Παράλληλα, ο Δήμος Τρίπολης θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

2στ. Δωρεάν wifi για όλους

Επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε δωρεάν συνδεσιμότητα wifi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία στο Δήμο Τρίπολης.

Στόχος μας ο Δήμος Τρίπολης να αποτελεί τεχνολογικό κόμβο και θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, με δωρεάν γρήγορο WiFi υψηλών ταχυτήτων σε πολλά δημόσια σημεία (spots) μέχρι το 2025.

Κομβικό σημείο η πρόσβαση των πολιτών στο internet θα καθορίζει εφεξής την ποιότητα δημοκρατικής λειτουργίας κάθε βαθμίδας εξουσίας, τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και την καθημερινότητα του πολίτη.

«Η πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να συνιστά ένα από τα αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς συνδέεται με τις πολιτικές ελευθερίες και την οικονομική ευημερία, σύμφωνα με μια διεθνή έρευνα της κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε σε 24 χώρες και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 23.376 ανθρώπων».

2ζ. 3D Διαβάσεις πεζών και θέσεις πάρκινγκ για Α.Μ.Ε.Α

Μια ιδιαίτερη πρόταση για τις διαβάσεις πεζών στους δρόμους του Δήμου Τρίπολης. Συγκεκριμένα, οι σχεδιασμένες σε μορφή 3D ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ θα βοηθήσουν στη μείωση της ταχύτητας, στην πρόληψη ατυχημάτων και στη βελτιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας.

Σκοπός της δημιουργίας 3D ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, πεζών και οδηγών, σε θέματα οδικής συμπεριφοράς, αλλά και η πρακτική και αισθητική αναβάθμισή τους. Εκτιμάμε ότι η δράση, πέρα από την ευαισθητοποίηση του κόσμου και την εξωστρέφεια της Κοινότητας και του Δήμου μας, θα ωφελήσει και πρακτικά στην ελκυστικότερη χρήση των διαβάσεων και των σημάνσεων στους δρόμους από τους πεζούς, τη βελτίωση της αισθητικής και τη μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων.

3. Ο Δήμος ως φορέας σχεδιασμού,ανάπτυξης και ρύθμισης

3α. Σχεδιασμός

Στρατηγικές αποφάσεις του Δήμου Τρίπολης σχετικά με την πολεοδομία και την οικιστική επέκταση μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές.

Συνδυάζοντας τους οικιστικούς χώρους με τους χώρους εργασίας και υπηρεσιών και προωθώντας με τον τρόπο αυτό τη μικτή χρήση στον πολεοδομικό σχεδιασμό, βελτιώνεται η κινητικότητα των πολιτών και μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας.

Παράλληλα με αυτό, ο Δήμος Τρίπολης θα πρέπει να προχωρήσει σε έναν ουσιαστικό πολεοδομικό σχεδιασμό, που θα στοχεύει στην αποφυγή της διάσπαρτης επέκτασής του, αναπτύσσοντας και αναπλάθοντας όμως παράλληλα παλιές βιομηχανικές περιοχές.

Επιπλέον ο Δήμος μπορεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα βιώσιμης κινητικότητας, με στόχο την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο του και την προτεραιότητα στους ποδηλατιστές και τους πεζούς, ενθαρρύνοντας τους δημότες του προς την κατεύθυνση αυτή.

3β. Ρύθμιση

Ο ρυθμιστικός ρόλος του Δήμου Τρίπολης έγκειται στην εισαγωγή συγκεκριμένων προδιαγραφών και κινήτρων, όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να προσανατολίζονται προς την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα στις νέες κατασκευές.

Σε αυτές μάλιστα ο Δήμος Τρίπολης μπορεί να προωθήσει από τη μια τις νέες μορφές ενέργειας, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση ηλιακών συστημάτων, ενώ παράλληλα μπορεί να αναπτύξει και πιλοτικά προγράμματα για εγκαταστάσεις χωρίς εκπομπές CO2 ή και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική.


Υπάρχει 1 Σχόλιο

Σοβαρή κι ολοκληρωμένη πρόταση από έναν άνθρωπο που είναι επιστήμονας στον τομέα του. Καλή επιτυχία κύριε Κατσαφάνα, αξίζετε την ψήφο μας.

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.