Τατούλης

Ρυθμιστική διάταξη θήρας Δασαρχείου Τρίπολης κυνηγετικής περιόδου 2019-2020

Ρυθμιστική διάταξη θήρας Δασαρχείου Τρίπολης κυνηγετικής περιόδου 2019-2020

Σεπτέμβριος 21, 2019 - 21:06
0 σχόλια

Ο Δασάρχης Τρίπολης Αθανάσιος Αργειτάκης έχοντας υπόψη μεταξύ άλλων, την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της  άγριας  πανίδας,  σε  ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών στην περιφέρεια του Δασαρχείου Τρίπολης, αποφάσισε τη δασικη ρυθμιστική διάταξη θήρας.

Αναλυτικά:

⦁    Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2019-2020 από 20 Αυγούστου 2019 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.
⦁    Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ.

επισυνάπτεται στην αρ. πρωτ.: 176523/2/12-08-2019 ρυθμιστική διάταξη θήρας του

Δασαρχείου Τρίπολης

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ 1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:

1.

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

20/8 - 14/9

15/9-10/3

Όλες

Χωρίς περιορισμό

2.

Λαγός ( Lepus europaeus)

 

15/9-10/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

3.

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

 

15/9-20/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

Χωρίς περιορισμό

4.

Αλεπού (Vulpes vulpes)

20/8-14/9

15/9-29/2

΄Oλες

Χωρίς περιορισμό

5.

Πετροκούναβο (Martes foina)

 

15/9-29/2

΄Oλες

Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ : α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α

1.

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

20/8 - 14/9

15/9-10/2

΄Oλες

Δέκα (10)

2.

Φάσα (Columba palumbus)

20/8 - 14/9

15/9-20/2

΄Oλες

Χωρίς περιορισμό

3.

Αγριοπερίστερο (Columba livia)

20/8 - 14/9

15/9-20/2

΄Oλες

Χωρίς περιορισμό

4.

Ορτύκι (Coturnix coturnix)

20/8 - 14/9

15/9-20/2

΄Oλες

Δώδεκα (12)

5.

Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

20/8 - 14/9

15/9-20/2

'Oλες

Οκτώ (8)

6.

Τσίχλα (Turdus philomelos)

20/8 - 14/9

15/9-29/2

'Oλες

 

7.

Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

20/8 - 14/9

15/9-20/2

΄Oλες

Είκοσι πέντε (25)

8.

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

20/8 - 14/9

15/9-29/2

΄Oλες

(Συνολικά

9.

Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)

20/8 - 14/9

15/9-29/2

΄Oλες

από όλα τα είδη)

10.

Κότσυφας (Turdus merula)

20/8 - 14/9

15/9-20/2

΄Oλες

 

11.

Καρακάξα (Pica pica)

20/8 - 14/9

15/9-29/2

΄Oλες

Χωρίς περιορισμό

12.

Κάργια (Corvus monedula)

20/8 - 14/9

15/9-29/2

΄Oλες

Χωρίς περιορισμό

13.

Κουρούνα (Corvus corone)

20/8 - 14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14.

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

20/8 - 14/9

15/9-29/2

΄Oλες

Χωρίς περιορισμό

15.

Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

 

15/9-29/2

΄Oλες

Δέκα (10)

16.

Πετροπέρδικα(Alectoris graeca)

 

01/10-15/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

Δύο (2)

17.

Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar)

 

01/10-15/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

Τέσσερα (4)

18.

Φασιανός (Phasianus colchicus)

 

15/9-31/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

ΠΟΥΛΙΑ : β) Υδρόβια και παρυδάτια

1.

Σφυριχτάρι (Anas penelope)

 

15/9-10/2

΄Oλες

 

 

 

 

Δώδεκα (12)

(Συνολικά από όλα τα είδη

πάπιας)

2.

Κιρκίρι (Anas crecca)

 

15/9-31/1

΄Oλες

3.

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

 

15/9-31/1

΄Oλες

4.

Σουβλόπαπια (Anas acuta)

 

15/9-10/2

΄Oλες

5.

Σαρσέλα (Anas querquedula)

 

15/9-31/1

΄Oλες

6.

Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)

 

15/9-31/1

΄Oλες

7.

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

 

15/9-31/1

΄Oλες

8.

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

 

15/9-31/1

΄Oλες

9.

Φαλαρίδα (Fulica atra)

 

15/9-10/2

΄Oλες

10.

Ασπρομετωπόχηνα ( Anser albifrons)

 

15/9-31/1

΄Ολες

11.

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

 

15/9-31/1

΄Oλες

Δέκα (10)

12.

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

 

15/9-31/1

΄Oλες

Δέκα (10)

13.

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

 

15/9-31/1

΄Oλες

Δέκα (10)

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για την άσκηση του κυνηγίου, από 15-09- 2019 μέχρι και 20-01-2020 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται, αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού ( Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) από 15-09-2019 έως 20-01-2020 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών,  με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του Αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

Επιτρέπουμε το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης από 15-09-2019 μέχρι 10-01-2020, μόνο τις ημέρες Τετάρτη – Σάββατο και Κυριακή.
Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15-09-2019 μέχρι 20-01-2020 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2020 μέχρι 29-02-2020 χωρίς σκύλο δίωξης.

Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 2 της παρούσης.

Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαγορεύουμε το κυνήγι :

  1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
  2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.
  3. Στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
  4. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ. 415/Β΄/23- 02-2012) και ισχύει.
  5. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν δασικές ρυθμιστικές απαγορευτικές διατάξεις θήρας.
  6. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

Απαγορεύουμε μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου 2019 – 2020 το κυνήγι κάθε θηράματος, όπου και όταν η περιοχή καλύπτεται από χιόνι, για την προστασία του θηραματικού πλούτου.
Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται με τις Δασικές Ρυθμιστικές Διατάξεις  της Υπηρεσίας μας “Περί Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων” και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά.

Απαγορεύεται τα επαναληπτικά και ημιαυτόματα κυνηγετικά όπλα να φέρουν  περισσότερα από τρία (3) συνολικά φυσίγγια, από τα οποία το ένα στην θαλάμη και τα δύο στην αποθήκη.

Οι επιθυμούντες να αποκτήσουν άδεια θήρας (νέοι κυνηγοί) θα προσκομίζουν  προηγουμένως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού όπλου ή Βεβαίωση από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου και δύο φωτογραφίες και στην συνέχεια θα υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα γραφεία του Δασαρχείου Τρίπολης από Επιτροπή που θα συνεδριάζει δύο φορές το μήνα.  Οι αποτυχόντες  θα επανέρχονται για επανεξέταση στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής.

Η παρούσα λήγει την 29 Φεβρουαρίου 2020.

Η τήρησή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας, στους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων, στην Αστυνομία, στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ' εντολή των οποίων ενεργούν διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.