Καθαρισμός ρεμάτων και καταβοθρών στην Αρκαδία- Αυτοψία Γιαννακούρα