Τα έργα της ΔΕΥΑΤ για το 2019

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Τα έργα της ΔΕΥΑΤ για το 2019

Ιανουάριος 11, 2019 - 21:02
0 σχόλια

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τρίπολης το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΤ έτους 2019.

Εισηγούμενος το θέμα ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΤ κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος είπε ότι η προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος στηρίζεται στην εξασφάλιση πιστώσεων από προγράμματα (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ, Π.Δ.Ε. και Προγραμματικές με Δήμο Τρίπολης και Περιφέρεια Πελοποννήσου), αλλά και από ιδίους πόρους της Επιχείρησης.

Οι άξονες που κινείται ο προγραμματισμός του 2019 μπορούν να καθοριστούν ως εξής:

Ι. ΥΔΡΕΥΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Τριπόλεως, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθολογικότερη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης, προβλέπεται στη συνέχεια η κατασκευή όλων των αναγκαίων έργων μεταφοράς ύδατος και τηλεχειρισμού, που σύμφωνα με τις μελέτες θα είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση και βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης υδροδότησης της πόλης. Επίσης προβλέπονται και τα αναγκαία έργα στις Τ.Κ. όλου του νέου Καλλικρατικού Δήμου.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ι.1. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι.1.α) «Ψηφιοποίηση - χαρτογράφηση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Τρίπολης καθώς και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης» (Π/Υ 20.000€)
Ι.1.β) «Δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS) για το δίκτυο ύδρευσης, καθώς και χαρτογραφική απεικόνιση των υδρομέτρων που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης μέσω γεωκωδικοποίησης» (Π/Υ 20.000€)
Ι.1.γ) «Προμήθεια κατάλληλου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και των υδρομέτρων» (Π/Υ 10.000€)
Ι.1.δ) «Μελέτη για την έκδοση αδειών χρήσης νερού των υδροληψιών της ΔΕΥΑΤ» (Π/Υ 10.000 €)

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ι.2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ι.2.α) «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Τρίπολης»
Ανάδοχος: Α. Γεωργιόπουλος
Σύμβαση: 829.539,60 € ........Υπόλοιπο: 312.555,20 €

Ι.2.β) Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Βαλτετσίου
Ανάδοχος: GEOGENESIS Α.Τ.Ε.
Σύμβαση: 37.515,36 € ..........Υπόλοιπο: 14.321,42 €

Ι.2.γ) Αντικατάσταση - επέκταση δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Μαντινείας
Ανάδοχος: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ
Σύμβαση: 107.038,41 € ........Υπόλοιπο: 107.038,41 €

Ι.2.δ) «Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης στις Δ.Ε. του Δήμου Τρίπολης»
Ανάδοχος: Κ. Κουτσιούμπης
Σύμβαση: 45.531,65 € ..........Υπόλοιπο: 45.531,65 €

Ι.2.ε) «Επισκευή αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Τρίπολης»
Ανάδοχος: Σ. Σελλής
Σύμβαση: 19.400,00 € ..........Υπόλοιπο: 14.000,00 €

Ι.2.στ) «Επισκευή αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Κορυθίου»
Ανάδοχος: Κ. Αθανασόπουλος
Σύμβαση: 9.500 € .................Υπόλοιπο: 4.440,00 €

Ι.2.ζ) «Επισκευή αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Λεβιδίου»
Ανάδοχος: Σ. Σελλής
Σύμβαση: 9.600,00 € ............Υπόλοιπο: 9.600,00 €

Ι.2.η) «Επισκευή αντλιοστασίων στηΔ.Ε. Τεγέας»
Ανάδοχος: Κ. Αθανασόπουλος
Σύμβαση: 9.600,00 € ............Υπόλοιπο: 1.690,00 €

Ι.2.θ) «Επισκευή αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Φαλάνθου»
Ανάδοχος: Σ. Σελλής
Σύμβαση: 10.000,00 € ..........Υπόλοιπο: 6.350,00 €

Ι.2.ι) Μετρήσεις υδρομέτρων και μεταφορές υδρομέτρων στη Δ.Ε. Λεβιδίου
Ανάδοχος: Γ. Κανακάρης
Σύμβαση: 19.450,00 € ..........Υπόλοιπο: 10.753,00 €

Ι.2.ια) Καθαρισμός Δεξαμενών και μεταφορές υδρομέτρων στη Δ.Ε. Μαντινείας
Ανάδοχος: Β. Δημόπουλος
Σύμβαση: 9.780,00 € ............Υπόλοιπο: 7.123,00 €

Ι.2.ιβ) Καθαρισμός Δεξαμενών και μεταφορές υδρομέτρων στη Δ.Ε. Φαλάνθου
Ανάδοχος: Χ. Γκορίτσας
Σύμβαση: 4.802,00 € ............Υπόλοιπο: 3.325,00

Ι.3. ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Ι.3.α) «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου των Τ.Κ. Αρτεμισίου, Κάψια, Λουκά, Σημιάδων της Δ.Ε. Μαντινείας, Νεοχωρίου, Ζευγολατιού της ΔΕ Κορυθίου και Αγ. Βασιλείου, Πελάγους της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης»
(Π/Υ 2.357.723,58 €)
Ι.3.β) «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελεγχου /τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών και τη σύγχρονη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Τρίπολης»
(Π/Υ 1.498.191,00 €)
Ι.3.γ) Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης
(Π/Υ 564.516,13 €)
Ι.3.δ) Κατασκευή αγωγών σύνδεσης νέων γεωτρήσεων
(Π/Υ 370.000,00 €)
Ι.3.ε) «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και μεταφορά νερού στις Τ.Κ. Κολλινών- Αγίας Βαρβάρας Δήμου Τρίπολης»
(Π/Υ 920.000,00 €)
Ι.3.στ) Επισκευή αντλιοστασίων της Δ.Ε. Τρίπολης
(Π/Υ 20.000,00 €)
Ι.3.ζ) Επισκευή αντλιοστασίων της Δ.Ε. Βαλτετσίου
(Π/Υ 10.000,00 €)
Ι.3.η) Επισκευή αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μαντινείας
(Π/Υ 10.000,00 €)
Ι.3.θ) Επισκευή αντλιοστασίων της Δ.Ε. Σκυρίτιδας
(Π/Υ 15.000,00 €)
Ι.3.ι) Επισκευή αντλιοστασίων της Δ.Ε. Λεβιδίου
(Π/Υ 10.000,00 €)
Ι.3.ια) Αντικατάσταση - επέκταση δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Κορυθίου
(Π/Υ 20.000,00 €)
Ι.3.ιβ) Αντικατάσταση - επέκταση δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε. Φαλάνθου, Σκυρίτιδας
(Π/Υ 100.000,00 €)
Ι.3.ιγ) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση της Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς
(Π/Υ 20.000,00 €)
(Δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια των υδραυλικών ειδών)
Ι.3.ιδ) Επέκταση δικτύων ύδρευσης στηνΤ.Κ.Κανδήλας
(Π/Υ 20.000,00 €)
Ι.3.ιε) Κατασκευή Δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Παρθενίου
(Π/Υ 30.000,00 €)
Ι.3.ιστ) Αντικατάσταση - επέκταση δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Τεγέας
(Π/Υ 200.000,00 €)
Ι.3.ιζ) Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Κανδήλας
(Π/Υ 30.000,00 €)
Ι.3.ιη) Καθαρισμός Δεξαμενών στη Δ.Ε. Τεγέας
(Π/Υ 5.000,00 €)
Ι.3.ιθ) Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την αρδευτική γεώτρηση στην Τ.Κ. Μαγούλας
(Π/Υ 20.000,00 €)
Ι.3.κ) Κατασκευή Δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Μερκοβουνίου
(Π/Υ 30.000,00 €)
Ι.3.κα) Καθαρισμός Δεξαμενών στη Δ.Ε. Σκυρίτιδας
(Π/Υ 5.000,00 €)
Ι.3.κβ) Καθαρισμός Δεξαμενών στη Δ.Ε. Βαλτετσίου
(Π/Υ 5.000,00 €)
Ι.3.κγ) Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην Δ.Ε. Λεβιδίου
(Π/Υ 20.000,00 €)
- Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιόπυργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης
(Π/Υ 2.160.069,00 €)
Προγραμματική Συνδέσμου Μεθυδρίου με Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από οικισμό Μανιάτη προς τ.κ. Αγριακόναςκαι δίκτυο πυρόσβεσης προς τκ. Μαυρογιάννη, Καλτεζιές
(Π/Υ 880.000,00 €)
Προγραμματική ΔΕΥΑΤ με Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ι. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΙ.1. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΙ.1.α) «Τοπογραφική μελέτη για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Αλωνίσταινας»
(Π/Υ 14.000,00 €)
ΙΙ.1.β) «Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Αλωνίσταινας»
(Π/Υ 14.000,00 €)
ΙΙ.1.γ) «Τοπογραφική μελέτη για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς»
(Π/Υ 14.000,00 €)
ΙΙ.1.δ) «Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς»
(Π/Υ 14.000,00 €)
ΙΙ.1.ε) «Τεχνικοοικονομική μελέτη για την εκμετάλλευση του ενεργειακού περιεχομένου της περίσσειας ιλύος του βιολογικού καθαρισμού»
(Π/Υ 14.000,00 €)
ΙΙ.1.στ) «Μελέτη δικτύου ομβρίων περιοχών Δήμου Τρίπολης» (Τοπογραφικές, υδραυλικές, περιβαλλοντικές, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για τον διαχωρισμό του δικτύου αποχέτευσης δ.κ. Τρίπολης)
(Π/Υ 404.000,00 €)

 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΙ.2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΙΙ.2.α) «Επέκταση δικτύου ομβρίων στη Δ.Ε. Λεβιδίου - Μαντινείας»
Ανάδοχος: Α. Γεωργιόπουλος
Σύμβαση: 42.059,14 € ..........Υπόλοιπο: 42.059,14 €

ΙΙ.2.β) «Κατασκευή δικτύου και σχαρών ομβρίων στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς»
Ανάδοχος: Κ. Κουτσιούμπης
Σύμβαση: 26.092,87 € ..........Υπόλοιπο: 17.462,69€

ΙΙ.3. ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΙΙ.3.α) «Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Λεβιδίου»
(Π/Υ 6.960.000,00 €)
ΙΙ.3.β) «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λεβιδίου και αγωγός τελικής διάθεσης»
(Π/Υ 3.773.675,00 €)
ΙΙ.3.γ) «Επέκταση δικτύου ομβρίων στην τ.κ. Τρίπολης»
(Π/Υ 2.500.000,00 €)
ΙΙ.3.δ) «Κατασκευή αντλιοστασίου και δικτύου αποχέτευσης στο χώρο του Πανεπιστημίου»
(Π/Υ 40.000 €)
ΙΙ.3.ε) «Επισκευές και συντηρήσεις αντλιοστασίων λυμάτων»
(Π/Υ 25.000 €)
ΙΙ.3.στ) «Αύξηση δυναμικότητας μονάδας αφυδάτωσης ιλύος βιολογικού καθαρισμού Τρίπολης»
(Π/Υ 120.000 €)
ΙΙ.3.ζ) «Επέκταση – αντικατάσταση ελαττωματικών τμημάτων αποχέτευσης της Τ.Κ. Τρίπολης»
(Π/Υ 300.000 €)
ΙΙ.3.η) Επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση λάσπης βιολογικού καθαρισμού Τρίπολης (Π/Υ 4.300.000 €)
ΙΙ.3.θ) Εγκαταστάσεις προχωρημένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βιολογικού καθαρισμού Τρίπολης για παραγωγή νερού με ποιότητα ελεύθερης άρδευσης
(Π/Υ 4.100.000 €)
ΙΙ.3.ι) Επισκευές κτιρίων και βελτιώσεις περιβάλλοντος χώρου βιολογικού καθαρισμού
(Π/Υ 20.000 €)

ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ
ΙΙΙ.1. ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΙΙΙ.1.α) Αποκατάσταση οδών
(Π/Υ 20.000 €)
ΙΙΙ.1.β) Κατασκευή οικίσκων
(Π/Υ 10.000 €)
ΙΙΙ.1.γ) Υλικά και συντήρηση δεξαμενών
(Π/Υ 20.000 €)
ΙΙΙ.1.δ) Καθαρισμός χανδάκων Δ.Ε. Τρίπολης - Κορυθίου
(Π/Υ 20.000 €)
ΙΙΙ.1.ε) Καθαρισμός τσιμενταυλάκων άρδευσης
(Π/Υ 6.000 €)
ΙΙΙ.1.στ) Κατασκευή αρδευτικού δικτύου της Τ.Κ. Λίμνης
(Π/Υ 50.000 €)
ΙΙΙ.1.ζ) Περιφράξεις Γεωτρήσεων και Δεξαμενών
(Π/Υ 20.000 €)
ΙΙΙ.1.η) Καθαρισμός χανδάκων Δ.Ε. Λεβιδίου
(Π/Υ 20.000 €)
ΙΙΙ.1.θ) Καθαρισμός χανδάκων Δ.Ε. Τεγέας, Σκυρίτιδας
(Π/Υ 20.000 €)
ΙΙΙ.1.ι) Συντήρηση και καθαρισμός σχαρών καταβόθρας Κανατά
(Π/Υ 20.000 €)

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.