Τατούλης

Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ιούλιος 16, 2019 - 15:23
0 σχόλια

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2019 (CPV 50710000-5-Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της Υπηρεσίας.

Προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Οδός:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Ταχ.Κωδ.:22100
Τηλ.:2710221142 Σοφία Σταυροπούλου
Telefax:2710 221144
E-mail: sofia@uop.gr
Κωδικός NUTS: GR 25
Ιστοσελίδα:www.uop.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οδός Τέρμα Καραϊσκάκη , τη 22/7/2019 ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 19/7/2019 ημέρα Παρασκευή Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τέρμα Καραϊσκάκη στην Τρίπολη . Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του Πρύτανη. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.