Προθεσμίες και διαδικασίες ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΣΕΠΕ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προθεσμίες και διαδικασίες ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΣΕΠΕ

Νοέμβριος 30, 2017 - 16:51
0 σχόλια

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ συμβουλεύει

Α.Προθεσμίες και διαδικασία αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας σύμβασης στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην Υ.Α. 295/2014 (Β΄ 2390), στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού ή καταγγελίας σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία στο «ΕΡΓΑΝΗ» γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης.

Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εµπρόθεσµα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής των ως άνω συνοδευτικών εγγράφων, η σύµβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε µε άτακτη καταγγελία του εργοδότη (απόλυση) (άρθρο 38 Ν. 4488/2017).

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του Ν. 4488/2017, ήτοι από 13.9.2017.

Β. Κατάργηση βιβλίου υπερωριών – Προθεσμίες υποβολής στοιχείων στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Καταργείται το Βιβλίο Υπερωριών και ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζοµένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόµιµη κατά την ισχύουσα νοµοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της (άρθρο 36 Ν. 4488/2017).

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, επιβάλλονται σε βάρος του εργοδότη οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του Ν. 3996/2011, ενώ διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διάταξη θα ισχύσει από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία θα καθοριστεί η διαδικασία καταχώρισης της αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία που θα γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.

Γ. Αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες

Με το άρθρο 37 του Ν. 4488/2017 καθιερώνεται η υποχρέωση του εργοδότη που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ηµερήσιας απασχόλησης, με την απειλή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης. Η ισχύς της διάταξης αυτής θα αρχίσει από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία θα καθορίζεται η διαδικασία της αναγγελίας, τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.