Τατούλης

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΠΕ Αρκαδίας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΠΕ Αρκαδίας

Νοέμβριος 16, 2019 - 19:24
0 σχόλια

Ανακοινώνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, η οποία θα προκύπτει από ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας

Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 177.741,94 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε δύο (2) Τμήματα (Τμήμα 1: Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων & Πετρέλαιο Κίνησης) και (Τμήμα 2: Πετρέλαιο Θέρμανσης) και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον για ένα Τμήμα.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% επί του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίδεται προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22-11-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 24:00, και μετά την παρέλευσή της δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η διακήρυξη και όλα τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη, ελεύθερη και άμεση πρόσβαση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Κων/νος Πετρόπουλος, Τηλ. 2713611611, Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29, Τρίπολη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.