Προληπτικά μέτρα για την γρίπη των πτηνών H5N8 στην Αρκαδία

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προληπτικά μέτρα για την γρίπη των πτηνών H5N8 στην Αρκαδία

Φεβρουάριος 17, 2017 - 12:13
1 σχόλια

Η γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πτηνών. Οι λοιμώξεις από τους ιούς της γρίπης των πτηνών σε οικόσιτα πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία προκαλούν δύο κύριες μορφές της εν λόγω νόσου οι οποίες διακρίνονται από τη λοιμοτοξικότητά τους. Κατά κανόνα, η χαμηλής παθογονικότητας μορφή της νόσου προκαλεί μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ η υψηλής παθογονικότητας μορφή της προκαλεί πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στα περισσότερα είδη πτηνών. Η εν λόγω νόσος μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας.

Από τις αρχές του Νοεμβρίου 2016, δεκαέξι κράτη μέλη («τα οικεία κράτη μέλη»), δηλαδή η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησαν στην Επιτροπή την εμφάνιση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμεταλλεύσεις στην επικράτειά τους με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία.

Με στόχο την πρόληψη η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει κάποια προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η παθογονικότητα γρίπης των πτηνών Η5Ν8 (δείτε ΕΔΩ)

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας από το Δήμο Τρίπολης το Δημοτικό Διαμέρισμα Έως της Νεστάνης και όλη η ευρύτερη περιοχή Νεστάνης όπως ορίζεται έως της 22-2-17 θα ισχύσουν κάποια μέτρα

Αν εκδηλωθεί εστία γρίπης των πτηνών σε ένα κράτος μέλος, υπάρχει κίνδυνος ο νοσογόνος παράγοντας να εξαπλωθεί σε άλλες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. Ως εκ τούτου, η νόσος μπορεί να εξαπλωθεί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ή σε τρίτες χώρες μέσω του εμπορίου ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή των προϊόντων τους.

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (3) θεσπίζει ορισμένα προληπτικά μέτρα που αφορούν την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών και τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης εστίας της νόσου αυτής στα πουλερικά ή σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει τη δημιουργία ζωνών προστασίας και επιτήρησης σε περίπτωση που εκδηλωθεί εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Η εν λόγω περιφερειοποίηση εφαρμόζεται ιδίως για την προστασία της υγείας των πτηνών στη λοιπή επικράτεια του κράτους μέλους με την πρόληψη της εισαγωγής του παθογόνου παράγοντα και τη διασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου.

Στα περισσότερα κράτη μέλη, ο ιός που προκαλεί την εν λόγω νόσο εντοπίστηκε αρχικά σε άγρια πτηνά, προτού εντοπιστεί σε εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία.

Επίσης, γειτονικές τρίτες χώρες όπως η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία, η Ελβετία, η Ρωσική Ομοσπονδία και η Ουκρανία έχουν εντοπίσει τον υψηλής παθογονικότητας ιό της γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε άγρια πτηνά στην επικράτειά τους ή σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία.

Για την αντιμετώπιση των εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 στη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία, η Επιτροπή εξέδωσε διάφορες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με μέτρα προστασίας που απευθύνονται σε αυτά τα κράτη μέλη.

Για λόγους σαφήνειας και προκειμένου να ενημερωθούν τα κράτη μέλη, οι τρίτες χώρες και οι εμπλεκόμενοι φορείς σχετικά με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης, εγκρίθηκε η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2122 της Επιτροπής (1) για να περιληφθούν σε μία νομοθετική πράξη της Ένωσης οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή των οικείων κρατών μελών ύστερα από την εκδήλωση εστιών της υψηλής παθογονι­ κότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμεταλλεύσεις στην επικράτειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/94/ΕΚ. Τα οικεία κράτη μέλη παρατίθενται στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

Από την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2122 και μετά η επιδημία έχει εξελιχθεί περαιτέρω και το γεωγραφικό της εύρος έχει επεκταθεί, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων εποχιακών μετακινήσεων άγριων αποδημητικών πτηνών και της περιστασιακής μετάδοσης σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. Περαιτέρω εξάπλωση του ιού μεταξύ εκμεταλλεύσεων προέκυψε επίσης σε ορισμένες περιοχές με υψηλή πυκνότητα εκμεταλλεύσεων όπου τα πουλερικά δεν μπορούν να προστατευτούν επαρκώς από την επαφή με άγρια πτηνά.

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2122 τροποποιήθηκε ακολούθως με τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/2219 (2), (ΕΕ) 2016/2279 (3), (ΕΕ) 2016/2367 (4), (ΕΕ) 2017/14 (5), (ΕΕ) 2017/116 (6) και (ΕΕ) 2017/155 (7) έπειτα από την εκδήλωση περαιτέρω εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 στη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/155, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αναφέρει περαιτέρω εκδήλωση εστιών της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε πουλερικά και έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, συμπεριλαμβα­ νομένου του καθορισμού ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις εστίες.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή εξέτασε τα μέτρα προστασίας που έλαβαν τα οικεία κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ και ικανοποιήθηκε από το γεγονός ότι τα όρια των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών βρίσκονταν σε ικανοποιητική απόσταση από τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες είχε επιβεβαιωθεί εκδήλωση εστίας της νόσου.

Τα άγρια πτηνά, ιδίως τα άγρια υδρόβια αποδημητικά πτηνά, είναι γνωστό ότι αποτελούν τον φυσικό ξενιστή για ιούς της γρίπης των πτηνών. Η παρουσία διαφόρων υποτύπων των ιών της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά δημιουργεί μια διαρκή απειλή για την άμεση και έμμεση εισαγωγή των ιών αυτών σε εκμεταλλεύσεις με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία με τον κίνδυνο ενδεχόμενης επακόλουθης εξάπλωσης του ιού από μολυσμένη εκμετάλλευση σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, αυξάνεται ο κίνδυνος γενομικής ανακατάταξης και η εμφάνιση νέων υποτύπων του ιού.

Δεδομένης της εξελισσόμενης επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση, και λαμβανομένης υπόψη της εποχικότητας της κυκλοφορίας του ιού σε άγρια πτηνά, υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης περαιτέρω εστιών διαφορετικών υποτύπων της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στην Ένωση κατά τους προσεχείς μήνες.

(19)Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αξιολογεί συνεχώς, από κοινού με τα κράτη μέλη, την επιδημιολογική κατάσταση και επανεξετάζει τα μέτρα.

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

Τα οικεία κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) οι ζώνες προστασίας που έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που ορίζονται ως ζώνες προστασίας στο μέρος A του παραρτήματος της παρούσας απόφασης·

β) τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στις ζώνες προστασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι τις ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί για τις ζώνες προστασίας στο μέρος Α του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Τα οικεία κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) οι ζώνες επιτήρησης που έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που ορίζονται ως ζώνες επιτήρησης στο μέρος Β του παραρτήματος της παρούσας απόφασης·

β) τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στις ζώνες επιτήρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι τις ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί για τις ζώνες επιτήρησης στο μέρος Β του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.


Υπάρχει 1 Σχόλιο

Μήπως μούφα η δουλειά στην Μηλιά και στην Νεστάνη για να πάρουν την αποζημίωση;; Γιατί αφήσανε τις κότες έξω με -5??

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.