Οι τιμές ζώνης για εκτός οικισμού κτίσματα στο Δήμο Β. Κυνουρίας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Οι τιμές ζώνης για εκτός οικισμού κτίσματα στο Δήμο Β. Κυνουρίας

Φεβρουάριος 22, 2012 - 11:09
1 σχόλια

Κατά πλειοψηφία, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας τον προσδιορισμό της τιμής ζώνης στα εκτός οικισμού κτίσματα της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Η τιμή ζώνης των κτισμάτων που βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών της πεδινής περιοχής του Δήμου Β. Κυνουρίας ισούται με την τιμή που προβλέπεται, για τα ακίνητα της πλησιέστερης ζώνης του αντίστοιχου οικισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ:1200/29-12-2010 (ΦΕΚ 2038/Β/2010) Υπουργική Απόφαση ή την προϊσχύουσα απόφαση με αριθμό 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ, 1034/27-2-207 (ΦΕΚ 269/β/2007.

Η τιμή ζώνης των κτισμάτων που βρίσκονται εκτός των ορίων οικισμών του ορεινού όγκου του Δήμου Β. Κυνουρίας, καθορίζεται στα 600 €.
Διατηρεί σε ισχύ τον ενιαίο συντελεστή ΤΑΠ σε (0,35% ) μηδέν κόμμα τριάντα πέντε τοις χιλίοις για το σύνολο των εντός ή εκτός οικισμού ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 342/2000 απόφαση του Δ.Σ. που ισχύει ως προς το συγκεκριμένο συντελεστή.
Οι ρυθμίσεις των παρ. 1 & 2 της παρούσης έχουν εφαρμογή μέχρι την ημερομηνία
εφαρμογής συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων των
συγκεκριμένων περιοχών.
Η απόφαση λήφθηκε μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Γεωργίου Δαλιάνη, Βασιλείου Τρυποσκούφη, Παναγιώτη Σκαρπέλου και Άγγελου Καμπύλη.

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Σαβούρδος, είπε στην εισήγησή του:
«Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπ’ αριθμό 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ:1200/29-12-
2010 (ΦΕΚ 2038/Β/2010) Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εντάχθηκαν στο σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων όλες οι περιοχές του
Δήμου μας, όπου δεν ίσχυε αντικειμενικός προσδιορισμός, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ
αριθ. 116/2001 ομόφωνη απόφασή του κατήργησε όλες τις ισχύουσες αποφάσεις του, με τις
οποίες είχαν καθορισθεί τιμή ζώνης για τον υπολογισμό και επιβολή του Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας Τ.Α.Π. του άρθρου 24 του Ν. 2130/93.
Στο πλαίσιο των διατάξεων της ανωτέρω Υπ. Απόφασης ρυθμίζεται η διαδικασία
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων οικισμών, όχι
όμως και αυτών που βρίσκονται εκτός ορίων οικισμού. Βεβαίως είχε προηγηθεί η έκδοση και
εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ, 1034/27-2-207 (ΦΕΚ 269/β/2007)
απόφασης που αφορά το Άστρος, τη Μελιγού, το Ξηροπήγαδο και Παρ. Άστρος.
Δεδομένης της ανωτέρω περιγραφείσας κατάστασης καλούμαστε να καθορίσουμε τιμές ζώνης
για τα εκτός ορίων οικισμού ακίνητα, ούτως ώστε να υπολογίζεται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
του Ν. 2130/93 που ο Δήμος οφείλει να εισπράττει.
Επισημαίνεται ότι είναι ανέφικτη η διαδικασία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των
ακινήτων που βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών κατόπιν αυτοψίας και λαμβάνοντας υπόψη την
αντικειμενική αξία της περιοχής, το είδος του κτίσματος, την κατάστασή του, τον οικοπεδικό
χώρο που το περιβάλλει και άλλα πραγματικά στοιχεία του ακινήτου.
Σύμφωνα με την υπ αριθ. 8752/1994 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, στις περιοχές όπου δεν
ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, ο υπολογισμός της γίνεται με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα
στην αρμόδια ΔΟΥ στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές και χρήσιμο στοιχείο (από
συμβολαιογραφικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις, τοπικές συνθήκες κ.α.).
Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη μας :
Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2130/93.
Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
Τις ισχύουσες τιμές ζώνης των ακινήτων εντός ορίων οικισμών.
Τα θέματα άμεσης και σωστής εφαρμογής της αποφάσεως, μέσω του μηχανογραφικού μας
συστήματος.
Την υποχρέωσή μας να διορθώσουμε και να προσαρμόσουμε το αρχείο των καταναλωτών
ηλεκτρικού ρεύματος και είσπραξής των δημοτικών τελών, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τις διατάξεις που αφορούν την είσπραξη του Ειδικού Τέλους του άρθρου
53 του Ν. 4021/11.
Σας παρουσιάζω παρακάτω τον πίνακα στον οποίο φαίνονται, ανά περιοχή, οι τιμές ζώνης
των εντός σχεδίων ή οικισμών ευρισκομένων ακινήτων, σύμφωνα με το σύστημα του
αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες (και προαναφερόμενες)
αποφάσεις:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 600
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 700
ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 800
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 1200
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 600
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 700
ΑΣΤΡΟΥΣ Α ΖΩΝΗ 900 - Β ΖΩΝΗ 750 – Γ ΖΩΝΗ 650
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1100
ΧΑΝΤΑΚΙΑ 600
ΒΕΡΒΕΝΑ ΑΝΩ ΒΕΡΒΕΝΑ 600
ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ 1200
ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ 700
ΔΡΑΓΟΥΝΙ 600
ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΑ 900
ΚΟΥΒΛΗ 600
ΠΡΟΣΗΛΙΑ 600
ΡΟΥΝΕΙΚΑ 600
ΕΛΑΤΟΣ 600
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 600
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 600
ΚΑΣΤΡΙ 700
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 700
ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 600
ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ 700
ΑΝΩ ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ 600
ΜΕΛΙΓΟΥ 600
ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ 600
ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ 600
ΝΕΑ ΧΩΡΑ 600
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ Α 1200
Β 850
Γ 650
Δ 600
ΧΑΣΑΠΕΙΚΑ 600
ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ Α 1500
Β 1500
Γ 1500
Δ 1250
Ε 1000
Ζ 900
Η 650
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ 600
ΠΛΑΤΑΝΑ 600
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 600
ΠΡΑΣΤΟΣ 600
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 600
ΣΙΤΑΙΝΑ 600
ΣΤΟΛΟΣ 600
ΦΟΥΝΤΩΜΑ 600
ΧΑΡΑΔΡΟΣ 600
ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ  600
ΩΡΙΑ 600»

Δαλιάνης Γεώργιος : Διαφωνώ με την αξία των ακινήτων στη θέση «Λιλέϊκα». Προτείνω τιμή 650 € για την περιοχή αυτή.
Τρυποσκούφης Βασίλειος : Ο νόμος λέει ότι τα εκτός σχεδίου κτίσματα προσαρμόζονται στην πλησιέστερη ζώνη του οικισμού. Ισχύει αυτό στην περίπτωση των «Λιλέϊκων» ;
Καμπύλης Άγγελος : Ψηφίζω λευκό.
Ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα διαφωνεί με την εισήγηση ενώ ο
εκπρόσωπος της τοπικής Κοινότητας Χαράδρου συμφωνεί με την εισήγηση.

Πηγή: Αρκαδικές Ειδήσεις


Υπάρχει 1 Σχόλιο

Πήλιο γίναμε εδώ στον Αγιάννη! 1100 αντικειμενικές αξίες σχεδόν διπλάσιες απο Ανω Δολιανά 700, Καστρί και Αγιο Πέτρο 700 !!!!!!!