Τατούλης
symvolo

Κανονισμός λειτουργίας εγκαταστάσεων Πανηγυρίστρας Νεστάνης

Κανονισμός λειτουργίας εγκαταστάσεων Πανηγυρίστρας Νεστάνης

Μάρτιος 17, 2019 - 09:12
0 σχόλια

Κανονισμός λειτουργίας και όροι παραχώρησης εγκαταστάσεων “Πανηγυρίστρας” Νεστάνης.

Μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του λόφου της Πανηγυρίστρας , δημοσιεύουμε / γνωστοποιούμε τον κανονισμό & τους όρους παραχώρησης .

Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση σε τρίτους της χρήσης του περιβάλλων χώρου του περιπτέρου στον λόφο της Πανηγυρίστρας .
Συγκεκριμένα η ως άνω εγκατάσταση διαθέτει αναλυτικά τα ακόλουθα προς χρήση:
1. Αμφιθέατρο χωρητικότητας : 600 θέσεων
2. Χώρος κυλικείου
3. WC κοινού ( ανδρών & γυναικών )
4. 100 Τραπεζοκαθίσματα
5. Φωτιστικά εξωτερικού χώρου Κ.Λ.Π
* Άρθρο 1. Είδη εκδηλώσεων που δύνανται να φιλοξενηθούν
Συγκεκριμένα φιλοξενούνται: 1) Εκδηλώσεις Πολιτιστικού – Πνευματικού Περιεχομένου – Επιστημονικές ομιλίες – Διαλέξεις – Συνέδρια, Συμπόσια – Γενικές Συνελεύσεις – Ημερίδες, Παρουσιάσεις – Σεμινάρια . και άλλα παρεμφερή ειδή διοργανώσεων. 2) Συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, προβολές, μεικτές πολιτιστικές 3) κοινωνικές εκδηλώσεις ( γάμοι – βαφτίσια κ.λ.π ) . * Δεν φιλοξενούνται πρωτοβουλίες που δεν συνάδουν με τους σκοπούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και το καταστατικό του Προοδευτικού συλλόγου Νεστάνης .
* Άρθρο 2. Σε ποιους γίνεται η παραχώρηση των χώρων
Πρωτίστως άμεση προτεραιότητα χρήσης έχουν : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΑΝΗΣ – ΦΟΡΕΙΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΕΣΤΑΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ –ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτερευόντως και εάν ο χώρος είναι διαθέσιμος έχουν : . Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα - φορείς του Δημοσίου . - Δημόσιες Επιχειρήσεις – ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, - πνευματικά Ιδρύματα - επιστημονικοί φορείς – οργανισμοί
*. Αρθρο 3 Τρόπος παραχώρησης
Η παραχώρηση στους ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ γίνεται εγγράφως, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος, το οποίο πρέπει να κατατίθεται στο Δ/Σ του Π.Σ.Ν το αργότερο τριάντα (30 ) ημέρες πριν από την οργάνωση των εκδηλώσεών τους.
* Αρθρο 4 . Πώς διατίθεται
Το αίτημα για την παραχώρηση εγκρίνεται εφόσον ο χώρος είναι διαθέσιμος την ημερομηνία για την οποία αιτείται. Μετά την έγκριση του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος καλείται να επιβεβαιώσει ενυπογράφως την αποδοχή των όρων παραχώρησης .
· Οι χρήστες των χώρων είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν τον χώρο όπως ακριβώς τον παρέλαβαν , και να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά που προκλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης.
· Οι χρήστες των χώρων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών τους στους χώρους που τους παραχωρούνται.
· Ο Π.Σ.Νεστάνης δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση δε που θα θεωρηθεί τυχόν υπόλογος έναντι τρίτων, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά του (υλική ή ηθική) από τον λόγο αυτό. Για αποκατάσταση απωλειών ή φθορών σε περιουσιακά στοιχεία του, ο Π.Σ.Ν θα εισπράττει την ανάλογη αποζημίωση.
· ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ . Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: - Ημερομηνία αίτησης - Αναλυτικά στοιχεία φορέα (Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, όνομα νόμιμου εκπροσώπου) - Αναλυτικά στοιχεία αιτούντος (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, σχέση με τον φορέα). -- Είδος εκδήλωσης (ημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, ομιλία κλπ) – για ιδιώτες σκοπός εκδήλωσης -- Αν χρειάζεται τεχνική υποστήριξη – η υπηρεσία καθαριότητας για την οποία θα επιβαρυνθεί το ανάλογο κόστος.
*. Αρθρο 5 Καταβολή ανταλλάγματος χρήσης
Ως αντάλλαγμα ο χρήστης ( εξαιρουμένων των σχολικών εκδηλώσεων ως και εκδηλώσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα η Πολιτιστικού–Πνευματικού Περιεχομένου ) θα υποχρεούται να καταβάλλει ποσόν που θα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου και σύμφωνα με το είδος & ύφος της εκδήλωσης. ( Σημείωση ότι οι εισπράξεις αυτές θα χρηματοδοτούν την συντήρηση και περεταίρω αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του λόφου ως και το παρεκκλήσι της Ανάληψης ).
* Αρθρο 6 Περιορισμοί - Απαγορεύσεις - Ευθύνες:
Α) Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους χώρους παρά μόνον σε συγκεκριμένο σημείο που θα υποδειχθεί .
Β) Απαγορεύεται ρητώς η με κάθε μέσο τεχνική επέμβαση η διάτρηση της σκηνής , για την δε οργάνωση παραστάσεων και κάθε άλλης εκδήλωσης , οι χρήστες και κάθε άλλος φιλοξενούμενος φορέας οφείλουν για το σκοπό αυτό να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό , για δε την τοποθέτηση των σκηνικών τους , ορχήστρας, υχοσυστήματος , η ιδιαίτερου φωτισμού η εγκατάσταση θα γίνεται αποκλειστικώς από εντεταλμένο επαγγελματία τεχνικό, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Π.Σ.Νεστάνης . .
.2
* Απαγορεύεται:
1.
α) Η χρήση χώρων που δεν έχουν εγγράφως διατεθεί,
β) Η μεταβολή της διαρρύθμισης των χώρων,
γ) Η χρήση για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην ΑΙΤΗΣΗ,
δ) Η υπέρβαση του συμφωνηθέντος ωραρίου χρήσης,
ε) Η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή στερέωση αντικειμένων με καρφιά σε οποιονδήποτε σημείο,
2. Οι χρήστες των χώρων είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά που προκλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης
3. ο Π.Σ.Ν δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις των χώρων που παραχωρεί προς χρήση, ούτε για απώλειες, βλάβες ή φθορές υλικών που εισάγονται στους χώρους πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
4. Οι χρήστες των χώρων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών τους στους χώρους που τους παραχωρούνται. Ο Π.Σ.Ν δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη , σε περίπτωση δε που θα θεωρηθεί τυχόν υπόλογος έναντι τρίτων, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά του (υλική ή ηθική) από τον λόγο αυτό.
5. Για αποκατάσταση απωλειών ή φθορών σε περιουσιακά στοιχεία των χώρων του άρθρου 1 θα εισπράττεται αποζημίωση με την τιμολογημένη αποκατάσταση της.
* Υποχρεώσεις του Προοδευτικού Συλλόγου
Ο Π.Σ.Ν υποχρεούται στην προσφορά των παρακάτω υπηρεσιών :
1) Ενός υπαλλήλου γενικών καθηκόντων, (ηλεκτρολόγος) πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και κατά τη διάρκειά της.
2) Καθαριότητας και ευπρεπισμού του χώρου κατά την παράδοση .
3) Χρήση των διαθέσιμων συστημάτων εξωτερικού φωτισμού και ήχου.
4) Εφόσον χρησιμοποιηθεί επιπλέον τεχνικός για την λειτουργία των ηχητικών, φωτιστικών συστημάτων η υπάλληλος καθαρισμού μετά την λήξη της εκδήλωσης κλπ. η δαπάνη του θα βαρύνει τον χρήστη.
 
 
 
Προοδευτικός Σύλλογος Νεστάνης
Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.