Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ συμβουλεύει: Εξαγορά πλασματικών ετών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ συμβουλεύει: Εξαγορά πλασματικών ετών

Οκτώβριος 02, 2017 - 15:43
0 σχόλια

Εξαγορά πλασματικών ετών

1. Ο χρόνος ασφάλισης αποτελεί τη νομική προϋπόθεση από την οποία εξαρτάται, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων (πχ περίθαλψη, επιδόματα), το δικαίωμα σε συνταξιοδοτικές παροχές. Ως χρόνος ασφάλισης εκτός από τον χρόνο πραγματικής και προαιρετικής ασφάλισης νοείται και ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης.

Με την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που επήλθε με το Ν. 4387/2016 παραμένουν αμετάβλητες οι ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν ποιοι θεωρούνται πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης και επέρχονται αλλαγές μόνο ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

Ως αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη:

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών

Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος λόγω επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.

Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη.

Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο (κενό ασφάλισης).

Ο χρόνος κύησης και λοχείας

Ο χρόνος απεργίας

Ο πλασματικός χρόνος παιδιών

Ο χρόνος μαθητείας

Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας.

 

2. Παρότι με τις νέες ρυθμίσεις δεν μεταβάλλονται οι ισχύοντες πλασματικοί χρόνοι, διευρύνεται, ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής τους και στους λεγόμενους νέους ασφαλισμένους, τους ασφαλισμένους, δηλαδή, από 1.1.1993 και μετά, οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης.

Αντίθετα, καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας από τους συνταξιούχους και σε περίπτωση θανάτου από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος.

3. Aπό 13.5.2016 και εφεξής, στις περιπτώσεις που η αναγνώριση πλασματικών χρόνων απαιτεί καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται, με καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνολικού ποσοστού των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) του κλάδου σύνταξης, για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, με βάση τις αποδοχές του εργαζόμενου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης πριν την υποβολή της αίτησης.

Έτσι, για παράδειγμα:

(α) ένας εργαζόμενος του πρώην ΙΚΑ που θα υποβάλει αίτηση εξαγοράς στρατού την 1.3.2017 θα καταβάλει ως ποσό εξαγοράς ποσοστό 20% επί των αποδοχών του τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2017.

(β) Ένας εργαζόμενος του ΟΤΕ (πρώην ΤΑΠ ΟΤΕ) που αιτείται αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2017 θα καταβάλει εισφορά σε ποσοστό 25,99% (8,29% ασφαλισμένος, 17,70% εργοδότης).

Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν ο τελευταίος μήνας δεν αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση, ανάγεται σε πλήρη απασχόληση και η εισφορά υπολογίζεται επί του μισθού αυτού.

Επισημαίνεται ότι:

Ισχύει και στον υπολογισμό των ποσών εξαγοράς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 5.860,80€.

Ισχύει και το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ως ελάχιστη βάση υπολογισμού της εισφοράς ήτοι σήμερα το ποσό των 586,08€.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μεταξύ 13.5.2016 και 31.12.2016, ως ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών λαμβάνεται το ποσό που ίσχυε ανά ασφαλιστικό φορέα και ανά κατηγορία μισθωτών πριν την ένταξη στον ΕΦΚΑ.

Αν ένας εργαζόμενος ασφαλίζεται παράλληλα για δύο εργασίες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, το πόσο εξαγοράς θα υπολογισθεί με βάση το σύνολο των αποδοχών του και από τις δύο εργασίες (πχ ασφαλιστέες αποδοχές από μια απασχόληση 600€ + ασφαλιστέες αποδοχές από δεύτερη απασχόληση 300€, η εισφορά εξαγοράς θα υπολογισθεί επί του 900€).

Οι αποδοχές των μισθωτών, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης εξαγοράς έχουν διακόψει την εργασία τους, προσαυξάνονται έως το έτος 2020 κατά τη μεταβολή του μέσου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ. ΣΤΑΤ.

 

4. Η εισφορά της εξαγοράς των πλασματικών χρόνων των ελευθέρων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων, καθώς και των αγροτών, υπολογίζεται σε ποσοστό 20% για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης και ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται το μηνιαίο εισόδημα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 και 98 του Ν. 4387/16, σύμφωνα, δηλαδή, με τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών τους για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Επομένως, για αιτήσεις εξαγοράς μέχρι και την 12.5.2016 ισχύουν τα προϊσχύοντα ποσά εξαγοράς.

για αιτήσεις από 13.5.2016 έως 31.12.2016, η εισφορά των ασφαλισμένων που απασχολούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης θα υπολογισθεί με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους (2015). Για όσους ασφαλισμένους καταθέσουν αίτηση εξαγοράς εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και έχουν ήδη διακόψει την απασχόλησή τους μέχρι και 31.12.2015, λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ποσό των 586,08€ για τους ελεύθερους επαγγελματίες  

και αυτοαπασχολούμενους και το ποσό των 410,26€ για τους αγρότες. Για όσους έχουν διακόψει από 1.1.2016 και μέχρι 31.12.2016, ισχύει το φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους. Τέλος, για όσους έχουν διακόψει μετά την 1.1.2017 η εισφορά θα προκύψει από την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.

Και στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων ισχύει το ανώτατο όριο καταβλητέας εισφοράς έως το ποσό των 5.860,80€ όπως ισχύει και το κατώτατό όριο των 586,08€ για τους ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους και το 410,26€ για τους αγρότες.

 

Πηγές

αρ. 40 Ν. 2084/1992 όπως ισχύει.

αρ. 34 Ν. 4387/2016 όπως ισχύει.

ΕΓΚ. ΕΦΚΑ 29/30.6.2017.

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.