Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Δ.Ε. Τυρού

Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Δ.Ε. Τυρού

Απρίλιος 20, 2019 - 14:39
1 σχόλια

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του
έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε ΤΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ » Προϋπολογισμού Μελέτης : Τριακοσίων Ενενήντα χιλιάδων Ευρώ ( 390.000 € )

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από τον χώρο « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων » της πύλης www . promitheus . gov .gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 81464 και στην ιστοσελίδα ppe l . gov .gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 13-05-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15.00 μ.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-05-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.

4. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την « ανοικτή διαδικασία » του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολγισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ( % ) και σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ αφ’ όσον ανήκουν στην 1η και άνω τάξεων του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ και:
► που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ενωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ ), σε τρίτες χώρες που έχου υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
► οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
► Οι οικονομικές ενώσεις συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1 α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 6.290,33 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα ( 9 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.

8. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολλή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα ( 9 ) μήνες

9. Η προθεμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πενήντα ( 150 ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600010

11. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί .

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελ/σου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ


Υπάρχει 1 Σχόλιο

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.