Έργα οδοποιίας σε Μαντινεία, Κορύθιο, Τεγέα και Τρίπολη

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Έργα οδοποιίας σε Μαντινεία, Κορύθιο, Τεγέα και Τρίπολη

Ιούλιος 09, 2018 - 21:10
0 σχόλια

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 58.900,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08- 2016) (σχετική η με αριθμό 88/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 47.408,59 ευρώ

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και το ΤΕΥΔ που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστιοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (tripolis.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση, και εφόσον το επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00 Ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί: στις 24/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα συνεδρίασης (οδός Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, Τ.Κ. 22132, 1ος όροφος).

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας (Για Εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιία) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρα 105 & 106 του Ν.3669/2008) του ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950,00€) σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 α του Ν4412/2016(Α147).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται: Κ.Α. 30.7323.0001 ΣΑΤΑ εγκεκριμένο Πρ. Δήμου Τρίπολης για το έτος 2018

Λοιπές Πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2713600444

FAX επικοινωνίας 2710222430 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Σε διάφορες δημοτικές ενότητες του Δήμου Τρίπολης. Συγκεκριμένα οι δρόμοι που περιλαμβάνονται αφορούν τις ακόλουθες Τοπικές Κοινότητες:
- Τ.Κ. Νεστάνης, Τ.Κ. Κάψια, Τ.Κ. Λουκά, Τ.Κ. Πικερνίου, Δ.Ε. Μαντινείας
- Τ.Κ. Αγιωργητίκων, Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Κορυθίου
- Τ.Κ. Σταδίου, Δ.Ε. Τεγέας
- Τ.Κ. Ευάνδρου, Τ.Κ. Αγ. Κων/νου, Τ.Κ. Μάκρης, Δ.Ε. Τρίπολης

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Στην Δ.Ε Μαντινείας:
Στην Τ.Κ. Νεστάνης: Ασφαλτόστρωση οδού από το προσκυνητάρι διασταύρωσης Μηλιάς προς «Βαγένι» οικισμού Μηλίας

Στην Τ.Κ. Κάψια: Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Χώρου απέναντι από το Δημοτικό σχολείο Κάψια και την ασφαλτόστρωση σε τμήματα (επούλωση λακκουβών) μεταξύ ιδιοκτησιών Καπογιάννη έως Τσιώλη

Στην Τ.Κ. Λουκά: Τσιμεντόστρωση οδού από οικία Ρέκκα, οικία Μαρίνη μέχρι οικία Γκούμα.

Στην Τ.Κ. Πικερνίου: Η επισκευή σημειακά δύο τμημάτων (κατασκευή ταπητιδίων) της ασφαλτοστρωμένης οδού που οδηγεί στο κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας.

Στην Δ.Ε. Κορυθίου:
Στην Τ.Κ. Αγιωργιτίκων: Συμπλήρωση ασφαλτοτάπητα στο κατεστραμμένο τμήμα της οδού μεταξύ της οδού και του μανδρότοιχου, έμπροσθεν στην ιδιοκτησία Καλογιάννη

Στην Τ.Κ. Νεοχωρίου: Τσιμεντόστρωση τμήματος οδόυ έμπροσθεν ιδιοκτησιών Κληρονόμων Κωνσταντόπουλου Νικολάου και Γκάρκας Γεωργίας προς ιδιοκτησίες Βασιλείου, Αποστολόπουλου και Μελή

Στην Δ.Ε. Τεγέας:
Στην Τ.Κ. Σταδίου: Ασφαλτόστρωση τμήματος οδών στον οικισμό Πυργέικα, από οικία Σταματόπουλου Κων/νου μέχρι Καστρίτη Ιωάννη και από οικία Μήλη Βασίλη προς οικία Ντελοπούλου Αδαμαντίας

Στην Δ.Ε. Τρίπολης:
Στην Τ.Κ. Ευάνδρου: Επισκευή σημειακά στην τσιμεντόστρωση σε τμήμα οδού που οδηγεί στο σχολείο

Στην Τ.Κ. Αγ. Κων/νου: Τσιμεντόστρωση οδού έμπροσθεν ιδιοκτησιών Μπότη Κων/νου, Γιαννατσούλια και Γιάννου Γεωργίου

Στην Τ.Κ. Μάκρης: Ασφαλτόστρωση Δημοτικού χώρου μπροστά από το Σχολείο και γύρω από τον πλάτανο

Ειδήσεις: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.