Αυτόφωρο για οφειλές στο ΙΚΑ-Ποιοι υπεύθυνοι ανά μορφή εταιρίας θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Αυτόφωρο για οφειλές στο ΙΚΑ-Ποιοι υπεύθυνοι ανά μορφή εταιρίας θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί

Απρίλιος 19, 2013 - 11:18

Το ΙΚΑ με εγκύκλιο του (αρ. 9/4.2.2013) παρέχει διευκρινίσεις για το χρόνο τέλεσης του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής και συγκεκριμένα προχωρεί στον καθορισμό των ηθικών αυτουργών των αδικημάτων της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης των εργατικών εισφορών, για τους εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα ασκείται ποινική δίωξη για πλημμέλημα εάν κάποιο νομικό πρόσωπο οφείλει ποσά άνω των 20.000 ευρώ, στην περίπτωση των εργοδοτικών εισφορών και άνω των 10.000 ευρώ, εάν πρόκειται για εργατικές εισφορές. Για να ασκηθεί η ανάλογη ποινική δίωξη, θα πρέπει να έχει περάσει ένας μήνας, από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές έγιναν απαιτητές και δεν καταβλήθηκαν προς τον ασφαλιστικό φορέα.

Το αδίκημα χαρακτηρίζεται διαρκές, άρα το αυτόφωρο μετατρέπεται σε συνεχές, στις περιπτώσεις εκείνες που οι οφειλές υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ. Η παραγραφή του αυτόφωρου επέρχεται όταν περάσουν πέντε χρόνια από την έκδοσή του

Το ΙΚΑ για τον καλύτερο έλεγχο των περιπτώσεων για τις οποίες έχει τεθεί σε εφαρμογή το αυτόφωρο θα δημιουργήσει ειδική λογισμική εφαρμογή στο πληροφοριακό του σύστημα, η οποία θα φέρει τον τίτλο «Ροή δημιουργίας μηνύσεων – διαδικασία αυτοφώρου».

Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει

Καθορισμός ηθικών αυτουργών των αδικημάτων της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης των εργατικών εισφορών, για τους εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ειδικότερα:

Α.1 Με το άρθρο 22 του Νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ Α'/14/2.2.2012) επαναρυθμίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136) ποινικό αδίκημα της μη καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136) θεσπίζεται η ποινική ευθύνη εκ της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών – εργοδοτικών και εργατικών, προκειμένου δε περί των τελευταίων και εκ της μη αποδόσεως αυτών – προς τους εις το Υπουργείο Εργασίας (ήδη και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας) υπαγομένους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως κ.λ.π., μεταξύ των οποίων και το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εφ’ όσον αυτές υπερβαίνουν, από της ισχύος του άρθρου 30 του Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α'/218/23.10.2010), το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) και δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), αντιστοίχως.

Τα προβλεπόμενα εις βαθμό πλημμελήματος ιδιώνυμα αδικήματα, διωκόμενα αυτεπαγγέλτως, είναι γνήσια εγκλήματα παραλείψεως, συντελούμενα δια της παραλείψεως της εμπροθέσμου καταβολής (ή αποδόσεως) των εισφορών.

Με το πρώτο άρθρο της παρ. 6, που προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 δια του άρθρου 22 του Ν.4038/2012, θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως, ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα των παρ. 1 και 2 για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), με χρόνο τελέσεως του αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση του μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές μέχρι την συμπλήρωση χρόνου αντιστοίχου με το 1/3 της προθεσμίας παραγραφής (η οποία είναι πενταετής λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού).

Κατά συνέπεια, προκύπτουν οι κάτωθι διαπιστώσεις:

-Στοιχειοθέτηση του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής:

Απαιτείται αφενός μεν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 του Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α'/218/23.10.2010) για την εφαρμογή των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, αφετέρου δε το συνολικό ποσό της εκδοθείσης Πράξης Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €).

-Χρόνος τέλεσης του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής:

Το χρονικό διάστημα 20 μηνών που αρχίζει μετά την πάροδο μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές (5 έτη x 1/3 = 20 μήνες).

-Χρόνος παραγραφής του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής:

Η παραγραφή συμπληρώνεται μετά πέντε έτη από τη λήξη του χρόνου τέλεσης αυτού (ήτοι από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 20 μηνών).

Σημειώνεται ότι, τα αδικήματα που τελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νέου νόμου (2.2.2012) είναι στιγμιαία, με χρόνο τέλεσης αυτών την πάροδο μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές και η παραγραφή τους συμπληρώνεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή τους.

Περαιτέρω, με το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου (6), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 8 του τρίτου άρθρου του Νόμου 4087/2012 (ΦΕΚ Α'/196/16.10.2012), ορίζεται ρητώς η διαδικασία ενάρξεως της ποινικής διώξεως, συνίσταται δε αυτή εις την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικώς από πίνακα των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους προσθέτων τελών ή προσαυξήσεων.

Α.2 Διαδικασία έκδοσης Μηνυτήριων Αναφορών από τα τμήματα Ποινικής Δίωξης.

Ως προς την διαδικασία έκδοσης και παρακολούθησης των μηνυτήριων αναφορών από τα τμήματα Ποινικής Δίωξης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/14/25.1.2011 Γενικό Έγγραφο «Ποινική Δίωξη – Νέες Διαδικασίες έκδοσης και παρακολούθησης των μηνύσεων», της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, μέσω διαφορετικής λογισμικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.), η έκδοση των μηνυτήριων αναφορών για τις οποίες θα ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία δίωξης, δημιουργείται νέα ροή στον ρόλο «Ποινική Δίωξη» με τίτλο «Ροή Δημιουργίας Μηνύσεων – Διαδικασία Αυτοφώρου».

Κατά την διαδικασία έκδοσης Μηνυτήριας Αναφοράς με την αυτόφωρη διαδικασία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

-Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές) που βαρύνουν τον υπόχρεο εργοδότη να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) και/ή το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) και το συνολικό ποσό αυτών να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €).

-Η Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) δεν έχει εξοφληθεί.

-Το Μητρώο Εργοδότη να είναι ενημερωμένο ως προς τους υπευθύνους.

-Ο εργοδότης να μην ανήκει στην κατηγορία που δεν μηνύεται βάσει νομικής μορφής.

-Οι οφειλές για τις οποίες συντάσσεται μήνυση να ανάγονται στο εντός του χρονικού διαστήματος των 20 μηνών από τότε που κατέστησαν απαιτητές.

-Η εκδιδόμενη μηνυτήρια αναφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων.

Β. Ηθικοί Αυτουργοί του αδικήματος της εισφοροδιαφυγής στα Νομικά Πρόσωπα.

Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ Α'/89) ορίζονται πλέον ρητά τα φυσικά πρόσωπα που διώκονται ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136), για οφειλές των νομικών προσώπων, στα οποία ασκούν τη διοίκηση ή διαχείριση.

Επισυνάπτεται πίνακας με τους υπεύθυνους ανά νομική μορφή, που θεωρούνται ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136).

  Νομική Μορφή ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Α.Ν. 86/1967
Κωδ. Περιγραφή                
1 ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΔΗΜΟΣΙΟ)
               
2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πρόεδρος Διοικητής            
3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πρόεδρος Διοικητής Εντ/νος
Σύμβουλος
Εκκαθ/στής (λύση - εκκαθάριση)        
5 ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ) Ομόρρυθμο μέλος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος          
6 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ) Ομόρρυθμο μέλος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος          
8 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ) Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Δ/ντής - Γεν. Δ/ντής Εντ/νος
Σύμβουλος
Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση) - Σύνδικος
 
9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)
Διαχ/στής Διαχ/στής &
Εταίρος
Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος        
10 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Διαχ/στής Διαχ/στής &
Εταίρος
Εκκαθ/στής (λύση - εκκαθάριση) Σύνδικος        
11 ΙΔΙΟΤΥΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΙΜΕ) ΕΠΕ
Διαχ/στής Διαχ/στής &
Εταίρος
Εκκαθ/στής (λύση - εκκαθάριση) Σύνδικος        
13 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Διαχ/στής Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος          
14 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.959/79 Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας              
16 ΙΔΡΥΜΑ Πρόεδρος Διοικητής Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
         
17 ΣΩΜΑΤΕΙΟ Πρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
           
20 ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος  
21 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος  
22 ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος  
23 ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πρόεδρος Σύνδικος            
24 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πρόεδρος Σύνδικος            
25 ΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος  
26 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος  
27 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Εκκαθ/στής (λύση - εκκαθάριση) Σύνδικος  
28 ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΚΕΣΕ)
Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος &
Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος  
29 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Πρόεδρος Διαχ/στής Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Εντ/νος
Σύμβουλος
Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση) - Σύνδικος
30 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση) - Σύνδικος
   
31 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Διαχ/στής Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος          
32 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Διαχ/στής Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος          
33 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ Διαχ/στής Κληρονόμος Επιμελητής Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος      
36 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόεδρος Διαχ/στής Εταίρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος      
37 ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόεδρος Διαχ/στής Εταίρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος      
38 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Εντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος    
39 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Εντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος    
40 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Εντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος    
41 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Εντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος    
42 ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Εντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος    
43 ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Εντ/νος
Σύμβουλος
Σύνδικος    
45 ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.89/67 Δ/ντής Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας Σύνδικος          
46 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Πρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
           
47 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ Πρόεδρος              
49 ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Πρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
           
50 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) Διαχ/στής Σύνδικος            
51 ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ Συμπλοιοκτήτης (ποσοστό) Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος          
52 Αλλη ενωση προσώπων Κερδοσκοπική Πρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
           
59 Αλλοδαπη εταιρεια ιδιοκτησιας ακινητου Δ/ντής Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας Σύνδικος          
60 Αλλοδαπη εταιρια χωρις εγκατασταση στην ελλαδα Ομόρρυθμο μέλος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Δ/ντής- Διαχ/στής - Διαχ/στής & Εταίρος Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας Φυσικό Πρόσωπο (εργοδότης) Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση) - Σύνδικος
61 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ/ντής Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας Σύνδικος          
64 ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ/ντής Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας Σύνδικος          
65 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ/ντής Εκπρόσωπος αλλοδαπής εταρείας Σύνδικος          
66 Δημοτικό σχολείο                
67 Σχολικές επιτροπές (ΝΠΔΔ) Πρόεδρος              
68 Ιεροί Ναοί Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Ταμίας Γραμματέας Μέλος      
69 Αθλητικό σωματείο                
70 Οικία Φυσικό πρόσωπο Επιμελητής            
  Οργανισμός κοινής οφέλειας Πρόεδρος Διοικητής            
73 ΣΥΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Φυσικό πρόσωπο εργοδότης              
75 ΚΤΕΛ Πρόεδρος Δ/νων
Σύμβουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Γεν. Δ/ντής Δ/ντής Φυσικό πρόσωπο εργοδότης Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση) - Σύνδικος
76 Περιφέρεια Περιφεριάρχης              
77 ΟΤΑ - ΔΗΜΟΙ Δήμαρχος              
78 ΟΤΑ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Πρόεδρος              
79 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Φυσικό Πρόσωπο
(εργοδότης)
Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
Σύνδικος          
80 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Μέλος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
           
81 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Πρόεδρος Εκκαθ/στής
(λύση -
εκκαθάριση)
           
93 ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ
Γενικός Γραμματέας Υπεύθυνος
Κόμματος
         

 

Ειδήσεις: