Ανάπλαση χώρου σπιτιού Νικηταρά στο Τουρκολέκα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ανάπλαση χώρου σπιτιού Νικηταρά στο Τουρκολέκα

Δεκέμβριος 07, 2017 - 13:10
0 σχόλια

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ‘’Ανάπλαση χώρου σπιτιού Νικηταρά ΤΚ Τουρκολέκα” προϋπολογισμού μελέτης (12.000,00) € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 -12-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης στην Μεγαλόπολη και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016).

Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν Οικονομικοί φορείς ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο (ΜΕΕΠ), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρα 105 & 106 του Ν. 3669/2008) του ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται από υπόλοιπα ΥΠ.ΕΣ.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ηλεκτρονική διεύθυνση :www.megalopoli.gov.g r . πλην του εντύπου της Οικονομικής προσφοράς το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά από την Γραμματεία της Tεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οδός Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, 22200, Μεγαλόπολη, Πληροφορίες ΄Αννα Σαφλαγιούρα, Ζαφειρία Κοτέλου τηλ.: 2791360207 FAX επικοινωνίας 2791024542, μέχρι την Πέμπτη 21-12-2017.

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο (27913 - 60207) αρμόδιοι υπάλληλοι Άννα Σαφλαγιούρα, Ζαφειρία Κοτέλου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Mεγαλόπολης

- Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού

- Διαβιβαστικό Μελέτης

- Τεχνική Περιγραφή

- Προϋπολογισμός

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- ΤΕΥΔΥ

- Αίτηση Συμμετοχής


Προσθήκη νέου σχολίου

Το ArcadiaPortal.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά, συκοφαντικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.