7 νέες θέσεις εργασίας στην Τρίπολη

Time to read
less than
1 minute
Read so far

7 νέες θέσεις εργασίας στην Τρίπολη

Οκτώβριος 16, 2009 - 12:03

Σε Παναρκαδικό Νοσοκομείο και ΕΚΑΒ

Το 30% των θέσεων θα καλυφθεί από πολύτεκνους και τρίτεκνους

Το ΑΣΕΠ έστειλε ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την προκήρυξη «7K/2009», η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων επτακοσίων είκοσι επτά (1.727) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επτά από τις θέσεις αυτές αφορούν το Νοσοκομείο της Τρίπολης και το παράρτημα του ΕΚΑΒ.

Το ΑΣΕΠ έστειλε ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την προκήρυξη «7K/2009», η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων επτακοσίων είκοσι επτά (1.727) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επτά από τις θέσεις αυτές αφορούν το Νοσοκομείο της Τρίπολης και το παράρτημα του ΕΚΑΒ.

Στην προκήρυξη επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» το συμπληρωματικό «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 021» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επίσης, τονίζεται ότι ποσοστό 20% στο σύνολο των θέσεων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα
κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι θέσεις κατανέμονται για κάθε κατηγορία ανά φορέα, κλάδο και ειδικότητα και με τους κωδικούς τους
λεπτομερώς αναφερομένους στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
Εξαίρεση:
έως και το έτος 1993 οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ
Βοηθών Νοσηλευτών και ΔΕ Νοσηλευτικής, που είναι απόφοιτοι νοσηλευτικής σχολής.
3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και ΔΕ Νοσηλευτικής εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του Ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16ο έτος της ηλικίας χωρίς την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες).
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., απαιτείται η γνώση Χειρισμού Η/Υ , στα αντικείμενα (α)
επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Για τις περισσότερες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαιτούμενα προσόντα κ.ο.κ.
Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα πλήρη
απαιτούμενα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄ επικουρίας», «β΄ επικουρίας» κ.ο.κ.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι θέσεις για την Τρίπολη είναι οι παρακάτω:
1 θέση ΤΕ Ραδιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο της Τρίπολης
2 θέσεις Δ.Ε. Νοσηλευτικής στο Γενικό Νοσοκομείο της Τρίπολης
1 θέση Δ.Ε. Παρασκευαστών στο Γενικό Νοσοκομείο της Τρίπολης
2 θέσεις Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο παράρτημα του ΕΚΑΒ Τρίπολης
1 θέση Δ.Ε. Χειριστών – Εμφανιστών στο Γενικό Νοσοκομείο της Τρίπολης

Οι θέσεις ανά Νομαρχία και κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr .