Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Τρίπολης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Τρίπολης

Νοέμβριος 09, 2009 - 10:16

Τροποποιήθηκε ο υπηρεσιακός οργανισμός

Προβλέπονται πλέον στο οργανόγραμμα και μπορούν να προκηρυχθούν, όποτε κριθεί απαραίτητο
Δημιουργείται Γραφείο Συντάξεων Καλλιτεχνικών Μελετών, Διαφημίσεων & Αξιοποίησης Θεάτρων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης πήρε την απόφαση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Διαβάστε αναλυτικά σε ποιες υπηρεσίες προβλέπονται νέες θέσεις και ποιες είναι οι ειδικότητες οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, ώστε να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης πήρε την απόφαση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διάρθρωση Υπηρεσιών

Παρ. 1-7 ως έχουν
Παρ. 8 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών Γραφεία 1, 2 , 3, 4 ως έχουν
5) Γραφείο Σύνταξης Καλλιτεχνικών Μελετών, Διαφημίσεων & Αξιοποιήσεις Θεάτρου Πνευματικού Κέντρου, κ.λ.π
6) Γραφείο Ελέγχου Νομιμότητας Κτιρίων για χορήγηση αδειών πάσης φύσεως
Β. Τμήμα Εκτελέσεων Έργων Γραφεία 1,2, 3,4, 5 ως έχουν
Γραφείο 6, μεταφέρεται στο Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών Γραφείο 7, ως έχει
Γ. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Γραφεία ως έχουν
Τα Τμήματα Περιβάλλοντος, Κινήσεως Οχημάτων & Μηχανημάτων, Καθαριότητας , Καλλιέργειας & Συντήρηση Πάρκων, καταργούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και δημιουργείται
Παρ. 9 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Τμήμα Προστασίας
1. Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος
2. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
3. Γραφείο Πυροπροστασίας
4. Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Β. Τμήμα Κινήσεως Οχημάτων με τα Γραφεία όπως ισχύουν σήμερα
Γ. Τμήμα Καθαριότητας με τα Γραφεία όπως ισχύουν σήμερα
Δ. Τμήμα Πάρκων με τα Γραφεία όπως ισχύουν σήμερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ως έχει

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π Ως έχει

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες όλων των υπηρεσιών παραμένουν ως έχουν και προσθέτουμε το Γραφείο Συντάξεων Καλλιτεχνικών Μελετών, Διαφημίσεων & Αξιοποίησης Θεάτρων του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Συντάσσει Καλλιτεχνικές Μελέτες σχετικές με: α) Κάθε είδος δημοσιεύσεις του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων:
β) Δημιουργία αφισών & φυλλαδίων γ) Διαφημίσεων & ενημερωτικών
δραστηριοτήτων του Δήμου δ) Επιμελείται την συγκέντρωση & ταξινόμηση του υλικού πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου. Εκπόνηση φυλλαδίων - προγραμμάτων Πολιτιστικών, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων Του Δήμου.
ε) Συγκέντρωση, καταγραφή, αρχειοθέτηση & φύλαξη του υλικού γεγονότων, ιδιαίτερης σημασίας για την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης.
στ) Οργάνωση & Φύλαξη Ιστορικού Αρχείου της πόλης
ζ) Μέριμνα για την αξιοποίηση Πνευματικού Κέντρου & Θεάτρου

Σύνθεση & Κατάταξη θέσεων

Η οργανική σύνθεση και η κατάταξη των θέσεων παραμένουν ως έχουν, εκτός από τις παρακάτω οι οποίες και αυξάνονται

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε
Κλάδος ΠΕ 1 Διοικητικού
Τέσσερις (4) θέσεις με βαθμό Δ, Γ, Β, Α
Κλάδος ΠΕ 1 Διοικητικού - Οικονομικού Τρεις (3) θέσεις με βαθμό Δ, Γ, Β, Α
Κλάδος ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού Τέσσερις (4) θέσεις με βαθμό Δ, Γ, Β, Α
Κλάδος ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών Έξι (6) θέσεις με βαθμό Δ, Γ, Β, Α
Κλάδος ΠΕ 5 Μηχανολόγων, Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Τέσσερις (4) θέσεις με-βαθμό Δ, Γ, Β, Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε
Κλάδος Τ.Ε 13 Τεχνολογίας Γεωπονίας Δύο (2) θέσεις με βαθμό Δ,Γ,Β,Α,
Κλάδος ΤΕ 4 Τεχνολόγων -Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Έξι (6) θέσεις με βαθμό Δ, Γ, Β, Α
Κλάδος Τ.Ε Τεχνολογίας Μηχανικού Περιβάλλοντος Μία (1) θέση με βαθμό Δ, Γ, Β, Α

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων
Σύμφωνα με το Ν.3584/2007 στους Δήμους με πληθυσμό μέχρι 20.000 χιλιάδες κατοίκους προβλέπονται δύο θέσεις Δικηγόρων. Με πληθυσμό άνω των 20.000 χιλιάδων κατοίκων ο αριθμός των θέσεων Δικηγόρων καθορίζεται με τον Ο. Υ.Ε ανάλογα με τις ανάγκες του.
Επειδή οι ανάγκες του Δήμου Τρίπολης σε νομική υποστήριξη Παραστάσεις σε πάσης φύσεως Δικαστήρια(Διοικητικά, Αστικά Και Ποινικά), παροχή γνωμοδοτήσεων σε διάφορα θέματα των Υπηρεσιών του, με ταυτόχρονη νομική υποστήριξη των διαφόρων νομικών του προσώπων, είναι ιδιαιτέρα αυξημένες. Επειδή για την κάλυψη των αναγκών και την άρτια και πλήρη Νομική υποστήριξη του Δήμου απαιτείται το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης να περιλαμβάνει δύο (2) δικηγόρους.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1) Διεύθυνση Διοικήσεων
ΠΕ 1 Διοικητικού τρεις (3) θέσεις
2) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΕ Οικονομικού -Λογιστικού τέσσερις (4) θέσεις
ΠΕ 1 Διοικητικού -Οικονομικού τρεις (3) θέσεις
3) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
4) ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών πέντε (5) θέσεις
Τ.Ε 4 Μηχανολόγων, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών τέσσερις (4) θέσεις
5) Διεύθυνση Περιβάλλοντος
ΠΕ Περιβαντολόγων μία (Ι) θέση
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών μία (1) θέση
ΠΕ 5 Μηχανολόγων —Μηχανικών Ηλεκτρολόγων μία (1) θέση
Τ.Ε 4 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δύο (2) θέσεις
ΠΕ 9 Γεωπόνων μία (1) θέση
ΤΕ 13 Τεχνολογίας -Γεωπονίας δύο (2) θέσεις
ΤΕ Τεχνολογίας Μηχανικού Περιβάλλοντος μία (1) θέση
Καταργούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Μία (1) θέση Π.Ε Περιβαλλοντολόγων Μία (1) θέση ΤΕ 13 Τεχνολογίας- Γεωπονίας, οι οποίες Θα τοποθετηθούν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Για την τροποποίηση του Υπηρεσιακού Οργανισμού ο προϋπολογισμός του Δήμου θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 15.645 ευρώ μηνιαίως, ποσό που θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2010.

Πηγή:Αρκαδικές Ειδήσεις

Ειδήσεις: