Τατούλης

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ 27 ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ 27 ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μάιος 07, 2009 - 10:24

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του «Λιγνιτόσημου».
Διαβάστε για ποια έργα αποφασίστηκε να γίνει μείωση του ποσού της εγκεκριμένης πίστωσης στο αντίστοιχο ποσό απορρόφησης και σε ποια έγινε αύξηση των πιστώσεων.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο οι αποφάσεις της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 3ου Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης (Λιγνιτόσημο). Οι «Αρκαδικές Ειδήσεις» παρουσιάζουν σήμερα όλα τα έργα τα οποία αφορούν αυτές οι αποφάσεις.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο οι αποφάσεις της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 3ου Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης (Λιγνιτόσημο). Πιο συγκεκριμένα:

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ «ΛΙΓΝΙΤΟΣΗΜΟΥ»

«Στην Τρίπολη και στο Κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας, σήμερα στις 2 Απριλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης για τη Διαχείριση και Υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας, ύστερα από την αριθμ. 35/26-3-2009 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εστάλη σε καθένα οπό τη μέλη της. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υπόλοιπα εγκεκριμένων πιστώσεων έργων 20U Ε.Α.Π.,
2. Διάφορα θέματα.
Στην συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής παρέστησαν οι:
1. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, Νομάρχης Αρκαδίας, Πρ06δρος της Επιτροπής.
2. Ευθύμιος Τζανετόπουλος, Νομαρχιακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας,
3. Δημήτριος Θωμόπουλος, εκπρόσωπος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού,
4. Ιωάννης Λαουδιάς, Νομαρχιακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας,
5. Παναγιώτης Μπούρας, Δήμαρχος Μεγαλόπολης, εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Αρκαδίας,
6. Βασίλειος Κουρουνιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρικολώνων, εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Αρκαδίας,
7. Δημήτριος Βάγιας, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου -Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος,
8. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
9. Ιωάννης Άρχοντας, εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου,
Από την συνεδρίαση αυτή απουσίαζαν τα μέλη, Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, Δήμαρχος Γόρτυνος, εκπρόσωπος της Τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Αρκαδίας, Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ιωάννης Σταματάκος, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, εκπρόσωπος του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, Ιωάννης Γκανιάτσος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γεώργιος Παπαηλίου, Διευθυντής Δ.Ε.Κ.Ε. εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Πελοποννήσου και Αγγελής» Αγγελόπουλος, εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αρκαδίας, αν και εκλήθησαν νόμιμα.
Επίσης στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι Ιωάννης Μπιλίπης, Παναγιώτης Κουμπούνης και Νικόλαος Τσαρπάλας, μέλη της Τριμελούς Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης για την τήρηση των πρακτικών».
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά από συζήτηση η Επιτροπή Παρακολούθησης για τη Διαχείριση και Υλοποίηση του Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης,
αποφασίζει
Ομόφωνα και εισηγείται προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο για:
1. Για κάθε ένα από τα παρακάτω έργα του 2ου Ε.Α.Π. για τα οποία έχει ορισθεί Φορέας Υλοποίησης η Ν.Α. Αρκαδίας, να γίνει μείωση του ποσού της εγκεκριμένης πίστωσης στο αντίστοιχο ποσό απορρόφησης».

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (Στις παρενθέσεις, διαβάζετε το εγκεκριμένη πίστωση και το ποσό απορρόφησης του κάθε έργου)

• Συντήρηση - βελτίωση - επισκευή βατότητας του δρόμου Γιανναίοι- Ακοβος - Λεπτίνι- Δυρράχι (50.436,54-47.275,06)
• Βελτίωση - συντήρηση του δρόμου Λεοντάρι - Πέτρινα - Σκορτσινός (Πηγές Ευρώτα) (133.602,76-130.910,36)
• Βελτίωση - συντήρηση του δρόμου Καρύται¬να - Ατσίχολος -Βλαχόραπτη -Σαρακίνι. (116.160,00-115.831,54)
• Βελτίωση οδικών προσβάσεων Απιδίτσα - Λυκόσουρα - Λύκαιο- (293.000,00 -218.024,55)
• Τμήμα της Επαρχιακής οδού από Λεοντάρι προς Πέτρινα - Σκορτσινού - όρια Δή¬μου Φαλαισίας. (44.513,95-44.433,79)
• Καρύταινα - Ατσίχολο - Βλαχόράπτη - Σαρακίνι - Παλαιόκαστρο. (120.802,28-120.518,12)
• Από Γέφυρα Μπαρμπουτσάνας προς Εκκλησουλα - Τρίλοφο - Γύρ¬να - Παύλια - Ελ¬ληνικό.-(43.982,68-43.915,15)
• Από Ε. Ο. Μεγα¬λόπολης - Καλα¬μάτας προς Περι¬βόλια - Ρούτσι -Βουτσαρά - Γραι¬κού - Σκορτσινού. (14.550,00-14.524,74)
• Από Ε. Ο. Μεγα¬λόπολης - Καλα¬μάτας προς Χρό¬νους. (14.700,00-14.698,81)
• Από Ε. Ο. Μεγα¬λόπολης - Καλα¬μάτας προς Χ ε ι –ράδες (14.700,00-14.694,70)
• Διασταύρωση ο¬δικού άξονα Ελ¬ληνικό - Σύρνα -Παλαμάρι προς Στεμνίτσα (13.950,00-13.948,99)
• Διασταύρωση από Βρυσούλες προς Ραψωμάτι –Μαλλωτά (14.850,00-14.819,32)
• Μεγαλόπολη -Θωκνία - Καστανοχώρι - Λύκαιο -Λυκόσουρα. (14.400,00-0)
• Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο- (14.550,00-14.476,67)
• Κοπή κλαδιών και θάμνων στο Ε¬παρχιακό Δίκτυο Μεγαλόπολης- (14.700,00-12.690.44)
• Κοπή κλαδιών και θάμνων στο Ε¬παρχιακό Δίκτυο Μεγαλόπολης (13.500,00-11.334.64)
• Κοπή κλαδιών και θάμνων στο Ε¬παρχιακό Δίκτυο Μεγαλόπολης-. (14.550,00-14.489,42)
• Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο (14.850,00-14.428,07)
• Συντήρηση δρόμου από Ε.Ο. Με¬γαλόπολης - Αν¬δρίτσαινας προς Ζώνη – Παλαμάρι (14.850,00-14.609,15)
• Ασφαλτόστρωση δρόμου από δια¬σταύρωση Καρύ¬ταινας προς Ελ¬ληνικό - Στεμνίτσα- (14.700,00-14.688,05)
• Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Χρόνων (30.000,00-28.706,85)
• Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Σουλάρι - Βουτσαρά - Ανεμοδούρι (14.850,00-14.834,64)
• Συντήρηση δρόμου από την ε¬παρχιακή οδό Λεονταρίου - Πέτρι¬νος προς Δ.Δ. Φ α λ α ι σ ί α ς-(25.220,00-25.092,70)
• Συντήρηση - επισκευή οδικής γέφυρας ποταμού Ξερίλα Λεονταρίου (29.007,00-23.123,82)
• Συντήρηση - επισκευή γέφυρας ποταμού Βελιγοστή στη θέση Δι-πόταμο (27.249,00-23.323,56)
• Εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δρόμου Καρύταινα - Ατσίχολος (15.000,00-14.791,32)
• Εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δρόμου Ατσίχολος – Βλαχόραπτη (15.000,00-14.817,23)
• Εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δρόμου Βλαχόραπτη –Σαρακίνι (15.000,00-14.817,07)
• Εργασίες αποκατάστασης ζημιών ασφαλτοτάπητα του επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Φαλαισίας (200.000,00-159.648,28)
• Ξενώνας Βάστα (80.000,00-60.484,81)
• Ξενώνας Λεονταρίου- (15.000,00-0)

Επίσης, αποφάσισαν:
• Την τροποποίηση τίτλου του υποέργου από: «Ξενώνας Ι.Μ. Παναγίας Καστανοχωρίου», σε: «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Ι.Μ. Παναγίας Καστανοχωρίου».
• Την τροποποίηση τίτλου του υποεργου από: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου από γέφυρα Μπαρμπουτσάνας προς Εκκλησούλα - Τρίλοφο -Παύλια », σε: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου από γέφυρα Μπαρμπουτσάνας προς Εκκλησούλα - Τρίλοφο -Παύλια και Λυκόχια».
• Την αύξηση πίστωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου από γέφυρα Μπαρμπουτσάνας προς Εκκλησούλα - Τρίλοφο - Παύλια και Λυκόχια» κατά 55.000,00€ Η συμμετοχή και η εγκεκριμένη πίστωση του υποεργου από 100.000,00 € θα ανέλθουν στο ποσό των 155.000,00 €.
• Την αύξηση πίστωσης του έργου με τίτλο «Εργασίες συ¬ντήρησης του επαρχιακού δρόμου Ακοβος - Λεπτίνι -Δυρράχι» κατά 80.000,00 €. Ο προϋπο¬λογισμός, η συμμετοχή και η εγκεκριμένη πίστωση του έρ¬γου από 100.000,00 € θα ανέλθουν στο ποσό των 180.000,00 €.
• Την αύξηση πίστωσης του υποέργου με τίτλο «Πολιτιστικό κέντρο - Ξενώνας Λεονταρίου» κατά 15.000,00 €. Η εγκεκριμένη πίστωση του υποεργου από 15.000,00 € θα ανέλθει στο ποσό των 30.000,00 €.
• Την αύξηση πίστωσης του έργου με τίτλο «Εργασίες διάνοι¬ξης του επαρχιακού δρόμου Άνω Καρυές - Κουρουνιού» κατά 15.000,00 €. Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η εγκεκριμένη πίστωση του έργου από 40.000,00 € θα ανέλθουν στο ποσό των 55.000,00 €.
Πηγή : Αρκαδικές Ειδήσεις