Τατούλης
symvolo

Έρχονται μέτρα α λα … «ΔΝΤ» και για τους χρεωμένους Δήμους!!!

Έρχονται μέτρα α λα … «ΔΝΤ» και για τους χρεωμένους Δήμους!!!

Μάιος 27, 2010 - 10:41

Το λεγόμενο σχέδιο «Καλλικράτης» έχει πολλές … σκοτεινές γωνίες. Δεν πρόκειται για κάποιο … αθώο σχέδιο το οποίο απλώς προβλέπει αλλαγές στη χωροθέτηση, στα γεωγραφικά σύνορα των δήμων. Προβλέπει σαρωτικές ανατροπές και εκτός από τους εργαζομένους, στοχοποιεί και τους υπερχρεωμένους Δήμους.

Σήμερα, θα σας εξηγήσουμε τι προβλέπει για τους «προβληματικούς» δήμους. Υπάρχει ένα άρθρο του «Καλλικράτη» με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης». Εκεί προβλέπεται ότι αν κάποιος δήμος είναι χρεωμένος και καταθέσει σχετικό αίτημα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα για την οικονομική του εξυγίανση.

Πως θα γίνει αυτό;

Σε πρώτη φάση, θα συσταθεί μία Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου ως πρόεδρο, , τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ.

Η ένταξη δήμων σε αυτό το «Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης» ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Η αίτηση του δήμου συνοδεύεται από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία

λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του, μετά από εκτίμηση της

οικονομικής κατάστασης από ορκωτούς ελεγκτές και επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μέτρα και δράσεις, το οποίο έχει εγκριθεί από το δημοτικό

συμβούλιο.

2. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή εφόσον συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ι) οι ετήσιες υποχρεώσεις του δήμου, σε τοκοχρεολύσια, υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό των τακτικών τους εσόδων.

ιι) το συνολικό χρέος της δημοτικής ενότητας, του δήμου ή της περιφέρειας υπερβαίνουν

συγκεκριμένο ποσοστό των τακτικών τους εσόδων. Ως συνολικό χρέος θεωρούνται οι

συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Υπάρχει όμως και η περίπτωση να ενταχθεί ένας δήμος σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να υποβάλλει αίτημα!

Αυτό θα γίνει με τον εξής τρόπο:

α) Διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, βάσει οικονομικών στοιχείων, η ανάγκη αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων του δήμου από ορκωτούς ελεγκτές. Με την ίδια απόφαση

μπορεί να απαγορευτεί, η συνομολόγηση νέου δανείου και η αναστολή οποιασδήποτε πρόσληψης

προσωπικού μόνιμου, τακτικού, ορισμένου χρόνου, όπως επίσης και συμβάσεων μίσθωσης

έργου και να καθοριστούν κατηγορίες πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του

δήμου ή της περιφέρειας που αποστέλλονται υποχρεωτικώς προς έλεγχο νομιμότητας από

τον Ελεγκτή Νομιμότητας.

β) Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου συντάσσεται

έκθεση αξιολόγησης από ορκωτούς ελεγκτές, η οποία υποβάλλεται στην ελεγκτική επιτροπή.

Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει την έκθεση αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών και αποφασίζει

για την υπαγωγή ή μη του δήμου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.

Σε περίπτωση υπαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, καλείται ο δήμος, εντός αποκλειστικής

προθεσμίας δύο μηνών, να καταθέσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσής του. Η

ελεγκτική επιτροπή εγκρίνει ή σε περίπτωση που κρίνει ανεπαρκές τροποποιεί ή σε

περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα καταρτίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα

εξυγίανσης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίνει η ελεγκτική επιτροπή τίθεται σε ισχύ

μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», η ένταξη ενός δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης

έχει ως στόχο την ικανοποίηση κριτηρίων, σε μόνιμη και διαρκή βάση και συμπεριλαμβάνει:

α) την πρόσβαση στις περιπτώσεις δήμων στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και

Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης

β) την παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης, από την ελεγκτική επιτροπή

γ) τον περιορισμό των προσλήψεων,

δ) τη διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, του

δήμου, για έργα, δράσεις και υπηρεσίες του, προς επίτευξη των στόχων των εν λόγω προγραμμάτων,

ε) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο θα καθορίζεται ανάλογα με τη

βαρύτητα και τη φύση του προβλήματος, αλλά δεν θα μπορεί να ξεπερνά μία δημοτική

περίοδο και

στ) τη διαβίβαση ετήσιων αναφορών προόδου του δήμου στην ελεγκτική επιτροπή.

Ετήσιες αναφορές της ελεγκτικής επιτροπής κατατίθενται στο Υπουργείο Εσωτερικών

και στο δημοτικό συμβούλιο και αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης διαχειρίζεται η ελεγκτική επιτροπή με την υποστήριξη της

Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Υ.Γ. Όλα τα προαναφερόμενα, αφορούν και τις περιπτώσεις υπερχρεωμένων περιφερειών ή ακόμα και υπερχρεωμένων δημοτικών κοινοτήτων!!!

Υ.Γ. Νομίζετε ότι είναι πολύ μακριά η ημέρα εκείνη που δήμοι και από την Αρκαδία θα ζητήσουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα εξυγίανσης; Κάνετε μεγάλο λάθος…

Πηγή:Οδός Αρκαδίας

Ειδήσεις: